Anarchistická federace

Na okraj jednoho prohlášení

Internacionála anarchistických federací se před měsícem vyjádřila k válce na Ukrajině, toto prohlášení ale považujeme za nedostatečné.

Operace Solidarita

Výbor pro vztahy Internacionály anarchistických federací, který se sešel ve dnech 19.–20. března, mimo jiné projednával záležitosti týkající se probíhající války na Ukrajině. Přestože mezi členskými federacemi existují různé názory na některé body, domluvily se na pokračování v další diskusi. Z debaty vyplynula společná stanoviska, která byla sesumírována do kompromisního prohlášení nazvaného „Proti válce, za globální solidaritu“ (celé znění v češtině na konci tohoto článku).

Česká Anarchistická federace (AF) na prohlášení kývla, protože vyjadřuje některé obecné principy, jež jsou nám vlastní, přesto je s ním ale vnitřně velmi nespokojená, a proto se také zapojuje do další diskuse. Do společné debaty přicházíme s vyjádřením našich postojů, odkazem na naše aktivity a s body, které považujeme za stěžejní. Nejde ale jen o interní debatu v rámci Internacionály anarchistických federací (IFA), naše poznámky směřují k širšímu antiautoritářskému hnutí (zejména) v Evropě.

Zde jsou tedy od AF velmi stručně popsané body pro diskusi:

1) Společné prohlášení IFA, které vyšlo, chápeme jako kompromisní, avšak nevyjadřuje plně naše postoje.

2) Prosazujeme v první řadě, aby bylo nasloucháno anarchistům a anarchistkám na Ukrajině, v Rusku a Bělorusku.

3) Jakékoliv ignorování jejich postojů a rozhodnutí považujeme za arogantní, neempatické a jako projev ideologické nadřazenosti, což je pro nás nepřípustné. S východní Evropou takto zachází západní mocenský blok dlouhodobě. Nemíníme něco podobného tolerovat v mezinárodním anarchistickém hnutí.

4) Plně podporujeme jak bojové, tak nebojové aktivity anarchistů a anarchistek na Ukrajině. Známe jejich postoje a dilemata. Ceníme si jejich nelehkých rozhodnutí. Odmítáme je ideologicky soudit z pohodlí mírových oblastí.

5) Uvědomujeme si, že je nutné, aby byla rychle odražena ruská invaze na Ukrajinu, a to v zájmu pracující třídy na Ukrajině, ale i v Rusku a Bělorusku. Jediný způsob, jak tuto válku zastavit, je vojenská porážka ruské armády. V Rusku a Bělorusku aktuálně neexistuje dostatečně silné antimilitaristické hnutí, které by mohlo útok efektivně sabotovat a nelze předpokládat, že se tato situace v blízké budoucnosti změní.

6) Je pro nás nestoudností tvrzení, že obě strany války na Ukrajině jsou stejné. Putinův režim je nesrovnatelně brutálnější než kapitalistická demokracie, kde existují alespoň nějaké možnosti rozvoje antiautoritářských sítí a vztahů. Ruská armáda navíc absolutně nerespektuje jakékoliv mezinárodní úmluvy o lidských právech, naopak, systematicky masakruje civilní obyvatelstvo s cílem podlomit morálku obránců. Podpora ozbrojeného boje proti okupantům je tedy povinností kohokoliv, kdo se v očích ukrajinských pracujících nechce zcela zdiskreditovat.

7) Nesouhlasíme s tvrzením, že jde o válku Ruska a NATO. Některé státy NATO jsou proruské (Maďarsko), většina států NATO se drží stranou nebo jen prohlášení a omezených sankcí, aby nepoškodili domácí kapitál. Praktická podpora NATO Ukrajině je naprosto tristní, váhavá a alibistická. NATO Ukrajinu tímto přístupem prakticky obětovalo a celou tíhu ruské invaze nechává na Ukrajině a jejích obyvatelích.

8) Aktivně podporujeme represemi zasažené anarchisty v Rusku a Bělorusku.

9) Je nám líto, že na internacionální úrovni nejsou anarchisté a anarchistky schopni zaujmout jasnější stanovisko a jako celek poskytnout anarchistům ze zasažených zemí praktickou pomoc. Obáváme se, že defétistická prohlášení zdiskreditují mnohé organizace a kolektivy v očích kamarádů a kamarádek z východní Evropy. S politováním musíme konstatovat, že neschopnost reagovat flexibilně a empaticky těžko povede k tomu, aby východoevropské organizace například více spolupracovaly s IFA, což vytváří začarovaný kruh převahy federací, kterých se současný konflikt přímo netýká.

Mohli bychom se samozřejmě rozepsat více, ale nepovažujeme to za účelné. Chceme naslouchat a poskytovat solidaritu v praxi namísto hesel, která se tváří v tvář realitě jeví jako bezobsažná. Chceme ukázat, že postoje anarchistů a anarchistek mimo imperiální centra západní civilizace mají svou hodnotu a zaslouží si respekt. Chápeme anarchismus jako soubor principů schopný dynamicky reagovat na dění kolem nás, nikoli jako strnulou ideologii bez vazby na realitu. Na prvním místě chceme vidět lidi a komunity a ne vlastní ega uvězněná v ideologických a kulturních rámcích.

AF: Proti invazi, avšak bez pokrytectví

Prohlášení Anarchistické federace z 25. února 2022 k invazi ruské armády na Ukrajinu – ZDE.

IFA: Proti válce, za globální solidaritu

„Odsuzujeme zločinnou agresi vůči Ukrajině, kterou realizuje ruská vláda, spolu se vším militarismem, a vyjadřujeme solidaritu s utlačovanými lidmi na obou stranách hranice, prosazujeme aktivní pomoc obětem konfliktu, uprchlíkům, dezertérům a vězňům na obou stranách této války, i v případě jejího potenciálního rozšíření. V kontextech, ve kterých naše jednotlivé federace působí, musíme odkrýt a odmítnout roli NATO, USA a EU při vytváření předpokladů pro to, aby ruský stát mohl zaútočit na svého slabšího souseda za spoluúčasti své loutky, Běloruska. Odsuzujeme vzestup autoritářství po celém světě, jehož jsme v posledních letech svědky a který zapříčinil rostoucí roli armád ve veřejných politikách. Za současné situace zvláště zdůrazňujeme rozvíjející se militarizaci společnosti v kontextu rostoucího přezbrojování v celé EU, uprostřed všeobecného volání po evropské armádě, a to na úkor sociálních výdajů.

Chudí a utlačovaní lidé ve světě ve válkách vždy prohrávají. Stali se potravou pro děla a byli vykořeněni ze svých domovů a v důsledku této války čelí chudobě a nemocem. Globální šéfové zároveň pokračují v práci na kontrole světových zdrojů. Stojíme proti globálnímu kapitalismu a nacionalismu, které jsou příčinami válek. Místo toho musíme bojovat třídní válku, čelit válečnému průmyslu a veřejným výdajům na válku a celé logice války a podporovat širší horizontální mobilizaci pracujících a kolektivů.

Stejně tak zdůrazňujeme nebezpečí, že se dopustíme chyby při obraně ,našeho‘ národa nebo ,naší‘ země, vyzdvihujeme naše protinacionalistické a defétistické/odmítavé pozice, protože náš nepřítel je v ,naší‘ zemi a je to ,náš‘ národní stát a národní buržoazie. Místo toho se snažíme budovat solidaritu mezi všemi pracujícími a upozorňujeme na globální charakter kapitalistických států.

Stvrzujeme naše historické hodnoty internacionalismu, solidarity a globálního příbuzenství napříč hranicemi, zdůrazňujeme náš odpor ke všem zločinům a masakrům spáchaným kapitálem a státem, od genocidy černých a domorodých obyvatel, která v současné době pokračuje v Brazílii, Latinské Americe a na celém globálním Jihu, až po ničení životního prostředí, jež koresponduje s logikou států, zisku a trhů, které ohrožují samotný život naší planety.

V neustávající válce utlačovatelů proti utlačovaným vidíme zhoršování životních podmínek chudých lidí po celém světě v důsledku pandemie a regionálních válek, které začaly v posledních letech, či v důsledku rostoucích nákladů na základní komodity kvůli výdajům na zbrojení v rámci válečné ekonomiky. Zvláště zdůrazňujeme tragédii migrantů, marginalizovaných a rasizovaných lidí, kterým jsou upírána ta nejzákladnější práva, a stojíme po boku těch posledních, zapomenutých, diskriminovaných, proti státům, kapitalismu, fašismu, rasismu, patriarchátu a vykořisťování.“


Související odkazy:
Anarchisté a válka
Za pracující třídu… na straně Ukrajiny
Pramen: My a válka
Represe v Rusku a Bělorusku
„Díky za veškerou podporu“ (II.)
„Díky za veškerou podporu“ (I.)
Stojíme na straně demokratické společnosti!
Ukrajina: pracovní práva v době války
Z deníku extremisty
Rozhovor: Operace Solidarita na Ukrajině
„Skoro celou dobu sedíme doma, aby nám na ulici nedali povolávací rozkaz.“
Postoje k válce
A3: Nacionalismus je bratr války
Pět jmen
Shánějí se dobrovolníci na pomoc uprchlíkům v Polsku
Igor Volochov
Kyjev: Výbor pro odboj
Po boji nezůstane žádná země
Pohled z Ukrajiny a Ruska (II.)
Nebudu zabíjet své bratry!
Zima končí, přichází jaro: ruské protesty proti Putinovi a válce
Putin neprojde, Kyjev žije: co děláme na podporu Ukrajiny
Proti invazi, avšak bez pokrytectví
Nacionalismus patří na smetiště
IFA proti Putinově agresi
Ruští anarchisté o invazi na Ukrajinu
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
NE VÁLCE!
Proti anexím a imperialistické agresi
Válka a anarchisté: antiautoritářský pohled na Ukrajinu
Ukrajina mezi mlýnskými kameny


Verze pro tisk 18.4.2022 Anarchistická federace

Píšou jinde

Odkazy