Anarchistická federace

Postoje k válce

Jak se staví anarchisté a anarchistky v Česku k válce na Ukrajině?

foto

Další číslo anarchistické revue Existence, které bychom rádi vydali do Prvního máje, se bude zabývat tématem odporu vůči ruské invazi na Ukrajině. Jeden z textů, který je již v přípravě, se bude zabývat srovnáním protiválečných prohlášení různých anarchistických skupin ve světě. Z tohoto porovnání krystalizují dva přístupy ne nepodobné těm, které prezentovali před první světovou válkou a během ní tábory stojící po boku Petra Kropotkina a Errica Malatesty. Zatímco první prosazoval realistický pohled na válečný konflikt a přikláněl se na stranu Dohody s cílem zamezit vítězství německého autoritářství, druhý ze zásady lpěl na striktním antimilitaristickém postoji a odmítnutí obou stran. V lecčem se tomu současné postoje podobají. Jako ochutnávku přinášíme kapitolu z textu, v které se její autor, Karel Lukeš, zabývá postoji českých antiautoritářů k válce.

Postoje anarchistů a anarchistek v ČR

V Anarchistické federaci (AF), jak lze mimo jiné vyčíst z jejího prohlášení „Proti invazi, avšak bez pokrytectví“ z 25. února, převládá postoj, že je potřeba zabránit Putinově invazi, přitom neidealizovat ukrajinský stát, mít na paměti pokrytecké postoje Západu a zabývat se konkrétními požadavky, které je nutné bezodkladně klást nyní, aby byla invaze co nejdříve odražena, a které bude nutné řešit bezprostředně po skončení konfliktu, popřípadě už během něj s ohledem na další vývoj. Zároveň také předkládá body, které by se měly stát jedněmi z priorit antiautoritářského hnutí v této situaci. V praktické rovině se pak AF orientuje na aktivní podporu projektu Operation Solidarity, a to včetně bojových jednotek Výboru odporu.

Naši přátelé ze skupiny K115 zveřejnili prohlášení „Ne válce, za transnacionální politiku míru“, avšak nepodepsali se pod něj. Množství levicových skupin z celého světa se v něm přidržuje stylu všechny-strany-jsou-stejné a požaduje, „aby byla okamžitě ukončena všechna vzájemná vojenská a ekonomická odvetná opatření,“ prakticky tedy přenechání Ukrajiny Putinovi.

Anarchopacifistická skupina VAP se na svém blogu nijak nevyjádřila. Je otázka, zda vůbec ještě reálně existuje.

Ostravská anarchistická federace vydala úvahu o pokrytectví Západu: „Úsměvné však je, když se západní státy sdružené v NATO začnou pohoršovat nad kroky Ruska, které si v ničem nezadají s kroky ,demokratických zemí‘.“ Přesto se vyjádřila v reportáži z protiválečné demonstrace v Ostravě: „Anarchisté vyzývají všechny, aby proti válce bojovali všemi prostředky. Solidarita neprivilegovaných je nejsilnější zbraní, kterou proti válkám mocných máme. Zároveň je třeba konfrontovat ty, kteří otevřeně vyjadřují podporu fašistické politice Vladimira Putina.“

Tématu války se věnuje historický spolek Zádruha formou zveřejňování fragmentů z antimilitaristické historie dělnického hnutí. Společně s Odborovým svazem Iniciativa pracujících (OSIP) pak realizuje prodej benefičních placek a triček „Ne válce!“, jehož výtěžek má směřovat anarchosyndikalistické skupině v Rusku a skupině Assamblea na Ukrajině.

OSIP také přinesl překlady prohlášení k válce od různých zahraničních odborových svazů. Ve vlastním prohlášení zveřejněném 5. března uvádí: „Nesmíme dopustit, aby se z lidí, kteří museli opustit své domovy před válkou nebo kvůli perzekuci Putinova režimu, stali levné lidské zdroje pro domácí a zahraniční šéfy. Musíme jim podat pomocnou ruku a organizovat se společně proti šéfům v odborovém hnutí.“ V Textu „Proč být antimilitaristou/kou? aneb odpověď pracujících a mládeže na válku!“ pak OSIP agituje: „Antimilitarismus není projevem slabosti natož zbabělosti, ale síly ducha a svědomí, že nebudeme hrát jejich hru na vojáčky, nebudeme vrahy svých bratrů a sester! Pravým hrdinstvím je odmítnout válku! Pomoci těm, co před válkou utíkají, a nejen ženám a dětem, ale i mužům, co odmítají umírat a stát se vrahy. Hrdinstvím je odmítnout rozkaz vůdců jít do války, rukovat. Hrdinstvím je složit zbraně a dezertovat. Hrdinstvím je protestovat proti válce, zastavit politiky ve vedení války: demonstracemi, generální stávkou, sabotováním válečné výroby a obchodu, odstraněním vládců od moci, vzpourou, sociální revolucí.“ Postavit se se zbraní okupační armádě hrdinstvím zjevně není. A jelikož „současnou válku i hrozbu budoucích válečných tažení může zastavit jen silné emancipační hnutí pracujících a mládeže, které s sebou zároveň nese vizi sociálně spravedlivého uspořádání společenských a ekonomických vztahů“, může si Putin a jakýkoli jiný agresor tropit, co chce, jelikož takové emancipační hnutí, které by mělo masový rozsah schopný zastavit válku, zde rozhodně není.

Skupina Kolektivně proti kapitálu, k níž nás vážou přátelské vztahy, vydala 10. března analýzu, ve které realisticky konstatuje, že je povinností „všemi dostupnými prostředky, ty jsou však dnes velmi slabé, podporovat ozbrojené demokratické hnutí, aby se emancipovalo od symbolického poručnictví zkolabovaného ukrajinského státu. Snažit se obracet na proletářskou složku onoho hnutí, velmi velkou většinu mezi dobrovolníky včetně těch, kteří se do země vrátili z práce v zahraničí, aby svůj odpor ukotvila k obraně vlastních zájmů proti svému státu i šéfům, kteří při první příležitosti rychle převléknou kabáty. (…) Dokud nedojde uvnitř lidového odporu k třídní polarizaci, není na pořadu dne vyzývat k vytváření brigád proletářských bojovníků za sociální revoluci. Takové výzvy mohou mít smysl jedině tehdy, když mají spodní společenské třídy vlastní politický plán a své vlastní ozbrojené struktury, které jsou politicky i vojensky odlišné od lidového odporu.“ Také si všímají, že „rozklad revolučního defétismu v pacifismus je dnes vyjádřen odmítnutím kritické podpory odporu s pomocí klasického prohlášení, že obě válčící strany jsou stejné. (…) Tato politika přispívá k politickému odzbrojení proletariátu a v rámci současné války na Ukrajině de facto ratifikuje ruskou politiku anexí a zkázy.“


Související odkazy:
A3: Nacionalismus je bratr války
Pět jmen
Shánějí se dobrovolníci na pomoc uprchlíkům v Polsku

Igor Volochov
Kyjev: Výbor pro odboj

Po boji nezůstane žádná země
Pohled z Ukrajiny a Ruska (II.)
Nebudu zabíjet své bratry!
Zima končí, přichází jaro: ruské protesty proti Putinovi a válce
Putin neprojde, Kyjev žije: co děláme na podporu Ukrajiny
Proti invazi, avšak bez pokrytectví
Nacionalismus patří na smetiště
IFA proti Putinově agresi
Ruští anarchisté o invazi na Ukrajinu
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
NE VÁLCE!
Proti anexím a imperialistické agresi
Válka a anarchisté: antiautoritářský pohled na Ukrajinu
Ukrajina mezi mlýnskými kameny


Verze pro tisk 27.3.2022 -kl-

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy