Anarchistická federace

O lidi musí jít především

Pár poznámek k dokumentu Italské anarchistické federace „Za nový anarchistický manifest proti válce“

obr.

Je třeba přiznat, že v rámci Internacionály anarchistických federací (IFA) panuje nadále nesoulad ohledně postoje k válce na Ukrajině. Tomuto rozporu se věnovala již krátce po začátku invaze Ruské federace na Ukrajinu anarchistická revue Existence, kde byla naznačena linie mezi dvěma tábory v zásadní otázce podpory obrany vůči Putinově záměru na okupaci a „deukrainizaci“ Ukrajiny. Jedna strana, reprezentovaná zejména Italskou anarchistickou federací (FAI), podporu obraně odmítá. Druhá, asi nejvýrazněji představovaná českou Anarchistickou federací (AF), hned na začátku invaze představila svá východiska.

Výbor pro vztahy IFA, který se sešel ve dnech 19.–20. března, mimo jiné projednával záležitosti týkající se probíhající války na Ukrajině. Přestože mezi členskými federacemi existují různé názory na některé body, domluvily se na pokračování v další diskusi. Z debaty vyplynula společná stanoviska, která byla sesumírována do prohlášení nazvaného „Proti válce, za globální solidaritu“ (celé znění v češtině na konci článku ZDE). AF následně (v půlce dubna) zdůraznila, že prohlášení má kompromisní charakter, avšak nevyjadřuje plně její postoje. Debata v rámci IFA se ale nerozproudila.

Začátkem srpna byl zveřejněn Dokument předložený v červnu na XXXI. kongresu FAI v Empoli 2022 a ratifikovaný v následujících týdnech. Nese název „Za nový anarchistický manifest proti válce“ a můžete si ho (podle svých jazykových schopností s překladačem nebo bez) přečíst italsky, anglicky, francouzsky, portugalsky, španělsky nebo rusky (český překlad se objevil ZDE).

V úvodu dokumentu se píše, že byly pečlivě zváženy kritiky postoje FAI. Na následujících řádcích se ale neobjevuje žádný z bodů kritiky – a že jich v příspěvcích v rámci mezinárodního anarchistického hnutí (zejména z oblasti východní a střední Evropy) nezaznělo zrovna málo – a snaha o jeho vyvrácení. Ve výsledku jde jen o zopakování vlastního stanoviska. Reflexe kritiky tam prostě chybí.

Vypovídající je již začátek: „Naše myšlenky směřují nejprve k našim soudruhům, kteří před více než sto lety, ještě před tragédií první světové války, cítili potřebu…“ Možná, že právě zde je zakopaný pes – ústřední bod nepochopení, naprosto rozdílné východisko. Zatímco naše myšlenky směřují nejprve k pracujícím na Ukrajině, které krvavě drtí imperiální invaze, a k našim soudruhům, kteří této invazi vzdorují, italští kamarádi a kamarádky se obrací do minulosti. Možná je to proto, že anarchisté a anarchistky z východní a střední Evropy mají historickou zkušenost s ruskou okupací, jsou jim bližší živí lidé v ohrožení než citáty jejich předchůdců. Ale i tady se najdou tací, kteří raději koukají do minulosti, než aby reflektovali, že na prvním místě by pro anarchisty a anarchistky měli být živí lidé, pracující, kterým hrozí, že přijdou i o to málo svobod, které mají.

Dalším bodem nedorozumění je urputná snaha FAI po zevšeobecnění. Jenže svět, ani život nejsou tak jednoduché. A stejně tak veškeré konflikty nejsou totožné. Pokud se budeme snažit válku generalizovat jako neměnný model, nikdy nebudeme schopni analyzovat reálné dění kolem nás. Dokument FAI v zajetí takového přístupu konstatuje jasné věci (s nimiž nejde než souhlasit), které když se střetnou s jiným kontextem, než který vytváří generalizovaná válka, postrádají najednou smysl a jsou doslova mimo mísu. Pokud opustíme zidealizovanou jednotnou podobu války, pak se před námi rozprostře obrovské pole pro rozmýšlení, naslouchání, porovnávání, analyzování a vytváření vlastní strategie.

Dalším chybným východiskem je vydělovat sociální anarchismus z reálného světa pracujících a udržovat ho v jakési platonské říši čistých idejí. V dokumentu FAI se píše: „Neuznáváme koncept územní celistvosti nebo územní ,obrany‘ státu či jakéhokoli útvaru, který aspiruje na to být jako stát, protože tyto principy spojené s principem územní suverenity nakonec nevyhnutelně podporují nacionalistické nebo mikronacionalistické perspektivy. Ať už slovo ,národ‘ znamená cokoli, skrývá v sobě rozdělení na vykořisťovatele a vykořisťované, na utlačovatele a utlačované.“ Souhlas. Jenže na takto ideově vymezeném hřišti jako by bylo reálným pracujícím zapovězeno hrát. Je jim podsouváno, že když bojují proti genocidnímu impériu, je to za stát. Jejich proviněním je, že obratem nevytvořili masové protistání hnutí. Ale většina pracujících nemá ani tušení o nějaké bezstátní perspektivě. Ti na Ukrajině nebojují ani tak za stát, jako spíš za zachování politických svobod, kterým se těší i anarchisté a anarchistky v Itálii stejně jako v Česku. A bez těchto svobod mohou v budoucnu jen velmi obtížně vést nějaké sociální boje za svá práva coby pracujících. A anarchisté těžko budou na invazní armádou okupovaném území budovat nějaké hnutí.

Shodneme se na pokrytectví západních mocností. Avšak není také pokrytecké neposkytnout svým soudruhům v boji pomocnou ruku a jen čekat, jak to celé dopadne? Pracující na Ukrajině si nezaslouží trpět kvůli tomu, že pracující v Rusku nesvrhli diktátora. A útočícího diktátora, který srovnává celé obce se zemí, naše antimilitaristické manifesty nezastaví.

V dokumentu FAI se píše: „Prvním závazkem těch, kdo se staví proti válce, je budování a šíření praxe vzájemné pomoci, jako jsou sítě solidarity zdola, které mají uspokojit bezprostřední potřeby lidí, kteří nejvíce trpí důsledky konfliktu, ať už jde o potraviny nebo lékařskou pomoc. Je také třeba sítí podpory pro ty, kdo praktikují stávky, sabotáže, dezerce, stejně jako nadnárodní sítě pro ty, kteří se skrývají nebo prchají z obou stran fronty nebo přes ni.“ Nejde ale ve skutečnosti jen o takové malé záplatování v procesu nástupu okupantů, kteří za sebou nechávají zničené domy, znásilněné ženy, mrtvé děti, postřílené civilisty a umučené zajatce? Nebylo by vhodnější vyslyšet hlas většiny anarchistů na Ukrajině (a také v Rusku a Bělorusku), který volá po Putinově porážce? Pokud je vyslyšíme, pak těch závazků bude vícero a možná, že jedním z nejtěžších bude poválečná podpora anarchistického hnutí a pracujících na Ukrajině a v Rusku v sociálních zápasech (nikdo asi nepochybujeme, že kapitál a stát si budou chtít ukousnout co nejvíce na úkor pracujících tak, jako je to v „našich“ zemích).

„Aby byl jakýkoli boj účinný – ať už se zbraněmi, nebo beze zbraní – musí být veden a organizován zdola, mimo aparáty států, vlád a zejména mimo ozbrojené síly.“ Opět tvrzení, s nímž lze jedině souhlasit. Avšak platí pouze v kontextu existujícího organizovaného hnutí zdola, které je takového boje schopné. V kontextu války na Ukrajině je toto tvrzení jen plácnutím do vody. Také si přejeme, aby to tak fungovalo, ale realita tady a teď je jiná a my si toho musíme být vědomi, jinak jsme jako anarchisté a anarchistky pro celou třídu neprivilegovaných (nejen na Ukrajině) naprosto irelevantní.

V závěru dokumentu stojí: „Schopnost anarchistického hnutí být jednotné v boji proti válce je cestou k aktivizaci libertinské praxe, organizací a ideálů mezi vykořisťovanými a utlačovanými třídami, které jako první trpí dopady válek.“ Možná nemá cenu snažit se o jednotu za každou cenu. Historická zkušenost s okupací v zemích střední a východní Evropy je zjevně nepřenositelná a těžko pochopitelná v oblastech, které okupovány nebyly, nebo dokonce mají vlastní imperiální minulost. Jsem přesvědčen, že pokud má na Ukrajině (a v dalších zemích postižených v minulosti a současnosti „ruskými mocenskými zájmy“, včetně samotného Ruska) dojít „k aktivizaci libertinské praxe, organizací a ideálů“, nebude to možné bez toho, aby se anarchisté a anarchistky zapojili do boje proti impériu. V opačném případě je nikdo poslouchat nebude.


Související kritické texty:
* Proti invazi, avšak bez pokrytectví / Against the invasion, but without hypocrisy
* Na okraj jednoho prohlášení / A sidenote to one statement
* Anarchisté a válka na Ukrajině
* Nepovyšujme hesla nad životy lidí
* 10 úděsných levičáckých argumentů proti ukrajinskému odporu / 10 Terrible Leftist Arguments against Ukrainian Resistance
* Všichni jsme Ukrajinci: antifašistický vzkaz ze stínů CEE / An anti-fascist message from the shadows of Central and Eastern Europe
* Bořič mýtů o východní Evropě / An Eastern Europe mythbuster
* Manifest Výboru odporu / Manifesto of Resistance Committee
* Ozbrojený odpor anarchistů proti Putinovi je revoluční nutností / Statement of the ABC Belarus on the war in Ukraine
* Pramen: My a válka / We and the War
* Za pracující třídu… na straně Ukrajiny
* Anarchisté a válka / Анархисты и война
* Malatesta o válce a národním sebeurčení / Malatesta on War and National Self-Determination


V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy