Anarchistická federace

„Z plna srdce přeji zdaru“

Kropotkin 2021: Kropotkinův dopis „Volným listům“ k 25. výročí od jejich založení

Volné listy

Petr Kropotkin měl mimo jiné povědomí o českém anarchistickém hnutí, včetně toho exilového ve Spojených státech. Když počátkem roku 1916 slavil až do dnešních dnů nejdéle vycházející česky psaný anarchistický časopis Volné listy neuvěřitelné 25. výročí svého založení, poslal Kropotkin Volným listům pozdravný dopis, jehož první část byla otištěna na titulní straně i s fotkou Kropotkina v jeho pracovně plné knih (Volné listy, ročník 25, číslo 1, New York, 15. ledna 1916). Volné listy vydávali čeští anarchisté sdružení ve skupině Bezvládí, která působila v USA. Časopis se různými cestami dostával i do Čech a ovlivňoval místní hnutí. Kromě jiného občas dávaly Volné listy prostor v Čechách cenzurovaným článkům a otiskovaly i informační věstník České anarchistické federace v Americe.


Drazí kamarádi!

Přijměte moji gratulaci k pětadvacátému výročí Volných listů, jakož i moje nejsrdečnější přání zdaru v mnoha dalších letech.

Vím, že vám někteří socialističtí a anarchističtí soudruzi vytýkají „národnostní“ stanovisko, které jste zaujali. Já jsem ale pevně přesvědčen, že národ se stává teprve tehdy schopným vykonat to nejlepší pro emancipaci od jha státu a kapitálu, když už nemusí zápasit o svou národnostní nezávislost.

Mám za to, že bychom všichni zůstali věrni zásadám Mezinárodní asociace pracujících – té první, ovšem, z let 1864–1878! –, jež pojala za heslo „Osvobození Polska“ a jež roku 1877 obhajovala práva nezávislosti malých slovanských národů na Balkáně, a ve které samotná separace španělské, jurské a italské federace – „bakuninistů“ – od německých centralistů vedených Marxem, měla svůj původ v obhajobě práv každého národa, velkého či malého, ve volbě vlastních cest rozvoje za účelem dosažení společných cílů zcela dle toho, jak jim to jejich minulost umožňovala.

Nemohl jsem nikdy považovat druhou takzvanou Internacionálu, jež svým dělnickým příznivcům ukládala za povinnost příslušnost k některé z politických parlamentárních stran, za Mezinárodní asociaci pracujících. Bylo to sdružení politických sociálnědemokratických stran – zosobňujících kompromis mezi Prací a Kapitálem, vedené německou a rakouskou sociální demokracií, jejichž samotné ideje státního socialismu odporovaly možnosti mezinárodního dorozumění pracujících.

Že takováto asociace politických stran nikdy nemohla nahradit Mezinárodní asociaci pracujících a že také způsobila nebezpečnou iluzi, se mi již dávno zdálo být samozřejmým, zvláště pak po sjezdech, které se konaly v posledních několika letech.

Pokud jsem mohl sledovat propagandu Volných listů, poznal jsem, že zaujímají totéž stanovisko, a proto vám z plna srdce přeji zdaru a úspěchu i v budoucnosti.

Dovolte mi ještě dodat, že – ze zkušenosti znaje vynikající vlastnosti, jež malé národy mohou přinést a dosud přináší do společné pokladny idejí, vědy, umění a energie lidstva – považoval jsem vždy za povinnost každého hájit svá práva svobodného, nezávislého vývoje. Znaje mimoto z dějin, kolika drahocennými a svéráznými vymoženostmi přispěli Češi k všeobecnému lidskému pokroku, svobodě a osvětě, nemohu jinak než vyslovit vám moje nejvřelejší přání, abyste tohoto ducha i nadále vnášeli do dělnického hnutí, navzdory centralismu a podmaňujícímu vlivu tzv. ekonomického materialismu.

Bratrsky váš

Petr Kropotkin
Brighton, Anglie, 15. prosince 1915


V celoroční sérii „Kropotkin 2021“ zatím vyšlo:
Kropotkin 2021
Smrt a pohřeb Petra Kropotkina
Kropotkin, jako
A2: Kropotkin
Kropotkinovo zmrtvýchvstání
Evoluce a revoluce
Aktuálnost Kropotkinova anarchokomunismu (I.)
Aktuálnost Kropotkinova anarchokomunismu (II.)
Kropotkinova sociální utopie
Budovat jménem krásné svobody
Odmítnout vládu člověka nad člověkem
Komunismus bez anarchie je otroctvím
Stepňak: Petr Kropotkin


Verze pro tisk 17.11.2021 -zd-
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Klima a film: Alterglobalizační hnutí od Seattlu přes Janov až do Prahy

16. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - This is what democracy looks like …(více)

Klima a film: Kodaňské trauma a změna strategie

30. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - Just do it! …(více)

Klima a film: autonomní zóny aneb jak se žije na stromě

7. 12. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - okupace hamabašského lesa, ZAD a NOTAV …(více)