Anarchistická federace

Evoluce a revoluce

Kropotkin 2021: Recenze na knihu Grahama Purchase uvádějící život a myšlenky Petra Kropotkina

obálka

Ještě v loňském roce vydalo nakladatelství Svobodná knihovna (edice Neklid) knihu, která předznamenala letošní připomínání Petra Kropotkina u výročí sta let od jeho úmrtí. Jde o Evoluci a revoluci z pera australského anarchisty Grahama Purchase. Prvně tento titul vyšel česky v roce 2003 v elektronické podobě v rámci Anarchistické knihovny. Naštěstí prošel původní překlad výraznou jazykovou úpravou, což se značně projevilo na jeho čtivosti. Purchasova kniha poprvé publikovaná v prosinci 2001 podle předmluvy vychází z autorovy disertační práce, která je ale datovaná rokem 2003 (?). Připomeňme, že od autora vyšla v roce 2002 ve slovenském překladu práce Anarchizmus a ekológia, přičemž jeho první text v češtině vyšel v roce 1991 v časopise A-kontra („Anarchismus, stát a technologická revoluce“).

Kniha je pokusem poměrně čtivou formou, bez nadbytku cizích slov a těžko pochopitelných souvětí, přiblížit život známého ruského revolucionáře a jeho dílo, zejména s ohledem na Kropotkinovu teorii evoluce. Protože, jak píše Purchase, „zdaleka největší procentní podíl Kropotkinových prací se věnuje tématu r/evoluce“. Autor se pak Kropotkinovy vědecké i propagační práce snaží zasadit do současného stavu vědění v oblastech evoluční biologie, antropologie, sociální ekologie a dalších vědních disciplín, přičemž se při zkoumání Kropotkinova díla neváhá odvolávat k teoriím komplexity a chaosu.

Při podrobnějším čtení celé práce se ale člověk neubrání pocitu, že je i při svém rozsahu tak trochu ušita horkou jehlou, a to místy včetně českého překladu. Pojďme se podívat na pár příkladů v životopisném úvodu.

Už na straně 12 Purchase píše „… jako pobočník generála Kukela. To byl člověk pozoruhodně radikálních názorů, který se později jen stěží vyhnul uvěznění, protože byl zapojen do útěku velkého anarchistického revolucionáře Michaila Bakunina.“ V naprosté většině Bakuninových životopisů není generál Kukel v souvislosti s Bakuninovým útěkem ze Sibiře vůbec zmiňován. Píše o něm jen Natalia Pirumovová, ovšem v tom smyslu, že se jednalo o smyšlenku, mýtus dobových komentátorů, kteří si nedovedli Bakuninův útěk vysvětlit jinak než jako v podstatě pouhý „odchod“, správou Sibiře po přiměřeném uplacení tolerovaný. Obviňováni byli všichni tři představitelé, jak generál Kukel, který byl ovšem gubernátorem Zabajkalska, tak generální gubernátor Nikolaj Muravjov-Amurský, ale především gubernátor východní Sibiře Korsakov. Ten také skutečně po dlouhém váhání a přemlouvání dal oficiální svolení k Bakuninově cestě po Amuru. Pokud jde o generála Kukela, Kropotkin ve svých pamětech výslovně píše, že byl odvolán při nástupu reakce v Rusku po polském povstání (jež proběhlo v roce 1863) v únoru či březnu 1864 dopisem, kde se mu přikazovalo opustit pozici gubernátora Zabajkalska, ovšem bez jakéhokoli zdůvodnění. Takže, někdy „později“ se možná stěží vyhnul uvěznění, ale rozhodně nebyl zapojen do Bakuninova útěku.

Na straně 22 se o Kropotkinovi dočteme, že „na podzim roku 1878 se setkal se svou budoucí ženou Sofií, studentkou filozofie, která předtím žila na Sibiři. Svatba se konala 8. října 1878.“

Tady jde zas o chybu překladu. Purchase píše správně, že studovala biologii, nikoli filozofii; jeho věcná chyba je v tom, že se seznámili na jaře nikoli na podzim – bylo by také podivné, kdyby nějaké dva tři týdny po začátku ročního období, ve kterém se měli seznámit, už měli svatbu.

Na straně 27 se v českém překladu dočteme: „… přednášku nazvanou Místo anarchismu v socialistické evoluci. Ta byla jako brožura vydána v mnoha jazycích, ale v angličtině nebyla nikdy zpřístupněna v knižní podobě.“ V originále je ale myšleno, že nebyla nikdy zařazena do pozdějších knižních výborů (antologií) z Kropotkinova díla v angličtině. Jako samostatná brožura, tedy v knižní podobě, vyšla anglicky v roce 1887. – Tedy matoucí originál a zmatek dovršen špatným překladem.

Překlad „Lidový a pitoreskní způsob, jakým Kropotkin vysvětluje…“ na straně 33 evokuje směšnost a podivnost, i když význam slova „picturecque“ v tomto kontextu je třeba přeložit jako „malebný“. Navíc na straně 41 udělal překladatel z Marie Goldsmithové soudruha.

Autorovo tvrzení na straně 49, že „holokaust byl výsledkem nacionalismu a rasismu, na němž měl Kropotkin v tomto období rovněž svůj díl viny“, je samozřejmě naprostý nesmysl, stejně jako obviňovat z fašismu či holokaustu Nietzscheho, Wagnera nebo Platóna. Už jen kvůli této větě působí celá práce naprosto nedůvěryhodně. Nehledě na necitlivé užívání slova holocaust v souvislosti s „velkou oxidační událostí“, k níž došlo před více než 2 miliardami let (str. 209 a 214).

Na straně 50 Purchase píše: „… po marxistickém pokusu o státní převrat v roce 1990“, což je věcně holý nesmysl. Autor má na mysli zřejmě tzv. „srpnový puč“, který se ale odehrál 18. srpna 1991 a provedlo ho konzervativní křídlo KSSS vedené Vladimirem Krjučkovem (které ale určitě nemělo s marxismem nic společného, leda verbálně).

Stejně tak je na první pohled nesmyslné tvrzení na straně 56: „Po příjezdu do Dmitrova se Kropotkin chopil příležitosti dopsat Etiku, což byl úkol, který odkládal patnáct let a nikdy jej nebyl schopen dokončit. První svazek projektované dvoudílné knihy byl posmrtně sestaven s použitím dvou dlouhých článků, které vydal v časopise Nineteenth Century and After v letech 1904–1905, po čemž následoval nedokončený rukopis prvního svazku.“ Zmiňovaný „první svazek“ je kniha Spravedlnost a mravnost, kterou Kropotkin sám připravil k tisku během roku 1920 a která vyšla péčí Nikolaje Lebeděva v anarchistickém nakladatelství Golos Truda v Petrohradě a Moskvě krátce po Kropotkinově smrti v roce 1921. Je to přepis Kropotkinovy přednášky z roku 1888, která potom skutečně vyšla tiskem ve dvou částech v časopise Nineteenth Century and After v letech 1904–1905. Kropotkin na rukopis textu narazil při revizi svého materiálu k nové práci na Etice a rozhodl se ji vydat rusky samostatně hned, protože to bylo nejjednodušší. Sám k tomu napsal předmluvu, která to vysvětluje a která samozřejmě v knížce z roku 1921 vyšla. Nedokončený rukopis velkého díla o etice vyšel ve stejném nakladatelství v roce 1922.

Dokonce ani obrazový doprovod není prost chyb. Na straně 236 dole je záhlaví listu Le Révolté (ex- Le Communiste) a pod ním je popiska: „Titulní strana Kropotkinem oživeného a editovaného časopisu La Révolte z roku 1908.“ Kropotkin skutečně oživil časopis, původně vycházející pod titulem Le Révolté (Vzbouřenec), který zanikl v roce 1885, a začal ho s mírnou změnou názvu La Révolte (Vzpoura) znovu vydávat, ale to bylo v roce 1887. To, co je na obrázku, je časopis Le Révolté, který vycházel od roku 1908 v belgické anarchistické komuně či kolonii Boitsfort nedaleko Bruselu. Psal do něj své první práce Victor Serge. Pod tímto titulem vycházel od roku 1907, předtím se jmenoval, jak je evidentní z podtitulu Le Communiste, což ovšem neznamenalo komunista v dnešním slova smyslu, ale člen komuny.

Za takřka ohavné se dá označit Purchasovo nakládání s citacemi. Autor nejednou vytrhává pasáže z Kropotkinova textu a skládá je podle vlastní chuti – proto také na mnoha místech neuvádí přesné stránkové odkazy citací, musel by totiž tuto manipulaci vyznačit. Další věcí je užití stejné poměrně dlouhé citace na dvou místech (strany 109–111 a strany 177–179), kde navíc překvapí, že stejná pasáž je pokaždé jinak přeložená. Nebo na straně 217 jeden odstavec citace, který je spatlaný ze dvou různých textů.

Těžko říci, zda to bylo z pohodlnosti, že Neklid sáhl po práci uvádějící život a dílo P. A. Kropotkina, která již vyšla v minulosti. Přínosem je bezesporu jazyková úprava, která původní překlad posunula o level výš. Přesto zůstává poměrně dost věcných faulů pocházejících přímo od autora, stejně jako nemálo zavádějících tvrzení daných často nepříliš šťastným překladem.

 

Graham Purchase: Evoluce a revoluce. Úvod do života a myšlenek P. A. Kropotkina. Svobodná knihovna (edice Neklid) 2020, 256 stran, cena 215 Kč, k dostání v e-shopu Roleta39.

 

V celoroční sérii „Kropotkin 2021“ zatím vyšlo:
Kropotkin 2021
Smrt a pohřeb Petra Kropotkina
Kropotkin, jako
A2: Kropotkin
Kropotkinovo zmrtvýchvstání


Verze pro tisk 16.3.2021 -čp- a -jk-
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Klima a film: Alterglobalizační hnutí od Seattlu přes Janov až do Prahy

16. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - This is what democracy looks like …(více)

Klima a film: Kodaňské trauma a změna strategie

30. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - Just do it! …(více)

Klima a film: autonomní zóny aneb jak se žije na stromě

7. 12. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - okupace hamabašského lesa, ZAD a NOTAV …(více)