Anarchistická federace

Budovat jménem krásné svobody

Kropotkin 2021: Recenze na knihu „Blahobyt všem“ vydanou historickým spolkem Zádruha.

obálka

Sté výročí úmrtí Petra Alexejeviče Kropotkina, jednoho z nejvýznamnějších anarchistických teoretiků, se stalo příležitostí pro znovuvydání některých jeho knih. V této souvislosti se aktivně zapojil i historický spolek Zádruha a na 1. máje vydal svou první publikaci v knižní podobě, zatímco doposud produkoval jen sešitové formáty. Volba padla na Kropotkinovu práci, která poprvé spatřila světlo světa v roce 1892, když vyšla ve francouzštině pod názvem La Conquête du Pain (Dobývání chleba).

Zádruha vyšla z českého překladu Václava Kudlaty, jenž pod názvem Blahobyt všem vycházel na pokračování v letech 1897–98 nákladem Dělnických listů v New Yorku. Text však bylo nutné upravit, přece jen čeština z konce 19. století není pro dnešního čtenáře zrovna komfortní. I když byla zjevně nahrazena spousta archaismů a zastaralých výrazů, i tak text vykazuje vzhledem k potřebným jazykovým úpravám značné rezervy, ať už jde o převedení odpovídající současně užívanému slovosledu, slovní vazby či místní názvy. Také by si text, když už s „překladem“ překladu byla jistě velká práce (vězte, že někdy je to náročnější než pořízení nového překladu), zasloužil opatřit poznámkami pod čarou, které by vysvětlovaly některé pojmy, jména a události, o nichž velká část čtenářů často nikdy neslyšela.

Kniha je doplněna slovem nakladatele, jenž stručně uvozuje historii dřívějších českých vydání, a předmluvou od Elisée Recluse, která zjevně jazykovou úpravou neprošla, a tak jsem některá souvětí musel číst dvakrát, abych uchopil jejich smyl. Reclus předjímá optimistické naladění celé knihy a tehdejší víru, že staré pořádky se hroutí, zatímco lidé začínají jednat nezávisle a bouřit se proti autoritě. Sám Kropotkin píše, že vypuknutí sociální revoluce „neočekáváme za dvě století, ale v nejbližší budoucnosti“, a podotýká, že revoluce budou mít místo od místa různorodé podoby a zřejmě nevypuknou všude ve stejnou dobu.

Kropotkin začíná svou práci konstatováním, že bohatství světa má potenciál, aby všichni žili bez strádání a v blahobytu. Veškeré toto bohatství, včetně toho duševního, které si ale přivlastňuje menšina, bylo vytvořeno umem, důvtipem a prací předchozích generací a po právu by mělo být dědictvím všech. Menšina, která si pro sebe uzurpuje vlastnictví společného bohatství, má na své straně mocný aparát, udržující její nezasloužená privilegia, a námezdní systém, umožňující jí dále svůj majetek rozšiřovat a ostatní udržovat v podřízené pozici.

Autor se věnuje jednotlivým aspektům stávajícího řádu, jako je nezaměstnanost, ženská a dětská práce, spekulace s kapitálem, výroba nepotřebných či nekvalitních předmětů, zbrojení, kolonialismus, patenty, sobecký individualismus… Oproti tomu nabízí vizi anarchistického komunismu, „kdy celá společnost bude se považovat za jediný celek, ve kterém každá částice je s jinou tak spřízněna, že jednomu individuu prokázaná služba je službou prokázanou všem“.

Kapitalistický řád musí být zlomen sociální revolucí, jejímž prvním krokem je vyvlastnění privilegované menšiny. Zisk je vždy podložen nějakou formou vykořisťování, a tak bohatství jedněch povstává z chudoby druhých. Vyvlastnění by se vztahovalo na vše, co by jedněm dovolovalo přivlastnit si plody práce druhých. Sociální revoluce nemůže zůstat na půl cesty, to je asi největší Kropotkinova obava. Svoboda politická musí jít ruku v ruce se svobodou hospodářskou. Revoluce musí přinést reorganizaci výroby podle skutečných potřeb a odstranění jakékoli podoby námezdního systému.

Blahobyt všem je zejména o uspokojování potřeb, a tak Kropotkin s vědeckou zaujatostí sobě vlastní rozebírá jednotlivé potřeby, dává pokrokové příklady ze své současnosti a návrhy pro budoucnost. Nevytváří ale žádná dogmata, jelikož si je vědom, že vše to „zítra skutečným životem může být předstihnuto“. Věnuje se tedy otázkám bydlení, ošacení, výroby, luxusu, spotřeby, decentralizace průmyslu, zemědělství… Konstatuje, že „aby každému byla dána možnost a příležitost k vývinu jeho duševních schopností, proto musí revoluce zajistit každému jedinci denní chléb“.

V otázce práce Kropotkin vypočítává, kolik hodin je třeba pracovat, aby mohly být uspokojeny osobní i kolektivní potřeby. Zároveň se zamýšlí nad potřebou rozmanitosti práce jednotlivce, která by ho neubíjela jako dnes, ale naopak všestranně rozvíjela. Odstraněním námezdní soustavy „pak nebude více práce proklínaným osudem, pak stane se tím, čím vlastně má být: volným působením lidských schopností“. Neopomíjí ani stávající „otroctví v domácnosti“ a jasně říká, že „i žena požaduje – konečně! – svůj díl svobody lidstva“. Osvobození v domácnosti vidí ve své době zejména ve vizi zavedení domácích spotřebičů, komunálních sítí a různých služeb.

V otázce organizace společnosti rozvíjí pojem volné dohody a uvádí příklady samoorganizace napříč státy a bez států. Anarchisticko-komunistická společnost „úplnou a neomezenou volnost individua uznává, žádnou nadvládu nepřipouští a zatracuje každý donucovací prostředek“.

Pro dnešní dobu nám v tomto takřka 130 let starém propagačním díle bude jistě chybět několik věcí. I po odstranění většiny „otupující práce kuchyně a prádelny“ stále zůstává problematika reproduktivní práce, která leží na bedrech žen. Rádi bychom více Kropotkinova optimismu tváří v tvář klimatické krizi a ničení životního prostředí, neutralizování odborů kapitalistickým systémem, rozostřování skutečných problémů a jejich příčin přesměrováním pozornosti k bezduchému konzumu, rasismu či konspiračním bludům, systematické represi alternativ stojících mimo stát a proti němu, rozvoji technologií kontroly a dohledu, privatizaci všech oblastí života… Kéž bychom mohli říci, že sociální revoluce směřující k anarchistickému komunismu je otázkou blízké budoucnosti. Vždyť i tu budoucnost si už kapitalistické elity zprivatizovali jen pro sebe.


Petr Kropotkin: Blahobyt všem. Historický spolek Zádruha, 2021. 148 stran A5, 250 Kč. Objednat můžete na spolekzadruha@riseup.net.


V celoroční sérii „Kropotkin 2021“ zatím vyšlo:
Kropotkin 2021
Smrt a pohřeb Petra Kropotkina
Kropotkin, jako
A2: Kropotkin
Kropotkinovo zmrtvýchvstání
Evoluce a revoluce
Aktuálnost Kropotkinova anarchokomunismu (I.)
Aktuálnost Kropotkinova anarchokomunismu (II.)
Kropotkinova sociální utopie


Verze pro tisk 4.8.2021 -jk-
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Klima a film: Kreativní resistence - historie britského antidálničního hnutí a Reclaim the Streets

2. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - Reclaim the streets …(více)

Klima a film: Alterglobalizační hnutí od Seattlu přes Janov až do Prahy

16. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - This is what democracy looks like …(více)

Klima a film: autonomní zóny aneb jak se žije na stromě

7. 12. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - okupace hamabašského lesa, ZAD a NOTAV …(více)