Anarchistická federace

Vydavatel a autor Václav Tomek

Přehled publikací, které vydal nebo se na nich nějakým způsobem podílel nedávno zesnulý Václav Tomek

Václav Tomek

Jak jsme již informovali, 1. července 2022 zesnul náš přítel Václav Tomek, který se proslavil především jako historik, jenž se zaměřoval na český anarchismus na přelomu 19. a 20. století. Je pro něj charakteristické, že do svých knih nikdy nepsal své akademické tituly. Vedle historiografické a filozofické práce spojené s anarchismem byl také výtvarníkem, grafikem, básníkem a vydavatelem. V tomto směru po něm zůstal velmi bohatý odkaz, který bychom rádi připomněli následujícím přehledem. Začneme jeho pracemi, které se přímo věnují zrodu a myšlenkovému vývoji českého anarchismu. Tomuto tématu se věnoval již ve své disertační práci a v pracích, které byly publikovány ještě za minulého režimu, takže se neobešly bez povinných poznámek v duchu marxisticko-leninské ideologie.

Václav Tomek: Ideologie českého anarchismu na konci 19. a počátku 20. století
Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, Praha 1979, 175 stran
Disertační práce Václava Tomka, jehož školitelem byl Jiří Černý. Podtitul Příspěvek k problematice vývoje pokrokového myšlení v našich zemích konce 19. a počátku 20. století.

Václav Tomek: Problém anarchismu
Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, Praha 1982, 85 stran
Vyšlo s podtitulem Příspěvek ke kritice maloburžoazního radikalismu.

Václav Tomek: K historické a soudobé konfrontaci s anarchismem
Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, Praha 1986, 131 stran
Podtitul Příspěvek ke kritice anarchismu v dělnickém hnutí na přelomu XIX. a XX. století a jeho soudobých podob.

Václav Tomek: Ideologie českého anarchismu
Academia, Praha 1988, 246 stran
Práce o myšlenkových zdrojích a projevech českého anarchismu coby příspěvek k problematice vývoje pokrokového myšlení v našich zemích konce 19. a počátku 20. století

Laslo Sekelj a Václav Tomek (ed.): Anarchism. Community and Utopia
Filozofický ústav AV ČR, Praha 1993, 272 stran
Sborník textů o anarchismu. Přispěli Václav Tomek, John Clark, William O. Reichert, George Crowder, Alan Ritter, Thom Holterman, Amedeo Bertolo, Yaacov Oved a Laslo Sekejl.

Václav Tomek: Lide, otevři své oči! Črty o českém anarchismu / Volk! Öffne Deine Augen!
Monte Verita, Vídeň 1995, dvojjazyčné (česky / německy), 48 / 64 stran
Stručný nástin myšlenkového vývoje českého anarchistického hnutí na přelomu 19. a 20. století.

Václav Tomek: Český anarchismus 1890–1925
Filosofia, Praha 1996, Edice Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích (1.), 743 stran
Antologie z dobových textů české anarchistické publicistiky opatřená rozsáhlým úvodem k dějinám českého anarchismu na přelomu 19. a 20. století.

Václav Tomek: Anarchie jako idea naprosté volnosti. Manifest anarchistů českých z roku 1896
Manibus Propriis, Praha 1996, 90 stran
Obsahuje znění Manifestu anarchistů českých z roku 1896 a Tomkův rozsáhlý úvod seznamující mj. s reáliemi doby vydání Manifestu i se samotnou jeho historií.

Václav Tomek: Die Freiheit sehen wir in der Anarchie
Monte Verita, Vídeň 1998, německy, 56 stran
Věnuje se Manifestu anarchistů českých z roku 1896.

Václav Tomek: Ve jménu svobody
Manibus Propriis, Praha 1999, 197 stran
Obsahuje chronologický přehled jednotlivých vývojových etap českého anarchismu na přelomu 19. a 20. století. Doplněno ilustracemi z dobového anarchistického tisku a reprodukcemi obálek.

Václav Tomek: Svoboda nebo autorita
Manibus Propriis, Praha 2000, 349 stran
V osmnácti kapitolách jsou charakterizovány jednotlivé myšlenkové okruhy a etapy vývoje českého anarchismu. Práce je obohacena širokým výběrem dokumentárních příloh a ilustrací z dobového anarchistického tisku a knižních publikací.

Václav Tomek: Český anarchismus a jeho publicistika 1880–1925
Filosofia, Praha 2002, Edice Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích (6.), 573 stran
Obsahuje kapitoly z dějin ideového vývoje českého anarchismu a soupis českých anarchistických a tematicky blízkých časopisů vydávaných v daném období.

Václav Tomek: O českém anarchismu. Česká anarchistická periodika 1880–1925
Manibus Propriis, Praha 2003, 347 stran
Práce o utváření českého anarchismu coby hnutí, které se ideově formovalo prostřednictvím svých časopisů. Obsahuje soupis dobových časopisů, reprodukce obálek některých z nich a rozsáhlé shrnutí v němčině a angličtině.

V polovině první dekády tohoto století začal Václav Tomek autorsky spolupracovat s anarchistickým aktivistou Ondřejem Slačálkem. Výsledkem jejich spolupráce se stala nejobsáhlejší a nejpřehlednější práce o anarchismu, co kdy v českém jazyce vyšla. Šířena byla v oficiální distribuci, jelikož byla vydána u komerčního nakladatelství Vyšehrad. To má tradici podniku fungujícího pod záštitou českého politického katolicismu, takže se po letech k rebelskému edičnímu počinu nehlásí.

Václav Tomek a Ondřej Slačálek: Anarchismus – svoboda proti moci
Vyšehrad, Praha 2006, 672 stran
Obsahuje přehled dějin anarchistické myšlenky – jsou představeny všechny významné proudy anarchismu ve spojení se svými nejznámějšími nositeli a nositelkami.

Václav Tomek a Ondřej Slačálek: Průvodce anarchismem. Myšlenky, proudy, osobnosti
Manibus Propriis, Praha 2006, 551 stran
Obsahuje shrnutí základních informací o jednotlivých směrech anarchismu, hlavních teoretických koncepcích tohoto hnutí a jeho významných myslitelích a myslitelkách. Dále obsahuje soupis dobových českojazyčných anarchistických periodik.

Během let 2008–2012 vydal Václav Tomek ve svém nakladatelství Manibus Propriis několik knih, které přibližují myšlenky významných anarchistických myslitelů 20. století. Konkrétně jde o překlady děl Gustava Landauera (1880–1919), Alexandera Berkmana (1870–1936 ), Emmy Goldman (1869–1940), Rudolfa Rockera (1873–1958), Paula Goodmana (1911–1972), Colina Warda (1924–2010) a Murraye Bookchina (1921–2006). Všechny knihy opatřil úvodním slovem přibližujícím život a dílo jednotlivých autorů. Všechny překlady z této řady pak vydal v monumentálním sborníku Anarchismus v proměnách dvacátého století.

Václav Tomek: Změnit tento šílený svět! – Murray Bookchin
Manibus Propriis, Praha 2008, 233 stran
Obsahuje úvodní text od V. Tomka a Bookchinovy texty Anarchismus v postnedostatkové době; Ekologie svobody; Směrem k ekologické společnosti; Přetvoření společnosti; Filozofie sociální ekologie; Sociální anarchismus nebo anarchismus jako životní styl?; Libertariánský municipalismus; Tradice revolučního ducha.

Gustav Landauer: Kde je vůle, tam je cesta
Manibus Propriis, Praha 2008, 219 stran
Překlad od V. Tomka s jeho doslovem.

Václav Tomek: Kde je vůle, tam je cesta – Gustav Landauer
Manibus Propriis, Praha 2008, 261 stran
Obsahuje úvodní text od V. Tomka a Landauerovy texty Výzva k socialismu; Dvanáct článků Socialistického svazku.

Václav Tomek: Svoboda je duší každého pokroku – Emma Goldman
Manibus Propriis, Praha 2009, 197 stran
Obsahuje úvodní text od V. Tomka a Goldmanové texty Ruská revoluce a autoritativní princip; Stál můj život za to?; Individuum, společnost a stát.

Václav Tomek: Odvahu ke svobodě! – Alexander Berkman
Manibus Propriis, Praha 2010, 257 stran
Obsahuje úvodní text od V. Tomka a Berkmanův text Nyní a potom. Abeceda anarchistického komunismu.

Václav Tomek: Za svobodu není náhrada – Rudolf Rocker
Manibus Propriis, Praha 2010, 297 stran
Obsahuje úvodní text od V. Tomka a Rockerovy texty Bankrot ruského státního komunismu; Anarchismus a anarchosyndikalismus; Rozhodnutí západu.

Václav Tomek: Anarchie jako setba pod sněhem – Colin Ward
Manibus Propriis, Praha 2011, 301 stran
Obsahuje úvodní text od V. Tomka a Wardovu práci Anarchismus v akci.

Václav Tomek: Žít a jednat v přirozenosti a svobodě! – Paul Goodman
Manibus Propriis, Praha 2011, 178 stran
Obsahuje úvodní text od V. Tomka a Goodmanovy texty Květnový manifest; Poznámky neolitického konzervativce.

Václav Tomek: Anarchismus v proměnách dvacátého století
Manibus Propriis, Praha 2012, 1440 stran
Obsahuje úvodní texty od V. Tomka, Landauerovy texty Výzva k socialismu; Dvanáct článků Socialistického svazku; Berkmanův text Nyní a potom. Abeceda anarchistického komunismu; Goldmanové texty Ruská revoluce a autoritativní princip; Stál můj život za to?; Individuum, společnost a stát; Rockerovy texty Bankrot ruského státního komunismu; Anarchismus a anarchosyndikalismus; Rozhodnutí západu; Goodmanovy texty Květnový manifest; Poznámky neolitického konzervativce; Wardovu práci Anarchismus v akci; Bookchinovy texty Anarchismus v postnedostatkové době; Ekologie svobody; Směrem k ekologické společnosti; Přetvoření společnosti; Filozofie sociální ekologie; Sociální anarchismus nebo anarchismus jako životní styl?; Libertariánský municipalismus; Tradice revolučního ducha.

Vývoj světového anarchistického myšlení nakonec Václav Tomek shrnul v útlé knize Anarchismus v konfrontaci. Vrátil se ale i k ústřednímu tématu svého výzkumu – anarchismu v Česku na přelomu 19. a 20. století.

Václav Tomek: Anarchismus v konfrontaci
Manibus Propriis, Praha 2014, 108 stran.
Zachycuje myšlenkové konfrontace na příkladech jednotlivých anarchistických myslitelů či událostí, v nichž anarchistické hnutí hrálo významnou roli.

Václav Tomek: Der Anarchismus. Absicht und Tat
Manibus Propriis, Praha 2016, německy, 184 stran
Pojednává o touze anarchistů realizovat své ideály, kdy snaha o realizaci koncepcí byla obvykle silnější než promýšlení teoretických základů.

Václav Tomek: Mozkem nebo pěstí? Horizont českého anarchismu na přelomu 19. a 20. století
Manibus Propriis, Praha 2018, 162 stran
Shrnující studie autorova klíčového tématu, uvedeného v podtitulu knihy, proložená dobovými programovými a zásadními diskusními texty.

Václav Tomek byl také výtvarník a básník. Básnické sbírky si vydával sám ve svém nakladatelství Manibus Propriis. Často verše doprovázel vlastními ilustracemi. Vedle toho vydal knihu s reprodukcemi svých obrazů a asambláží nebo soubor formou linorytu vlastnoručně vyráběných péefek. Mimo vlastní tvorbu se také zaměřil na práce básníka Karla Hlaváčka (1874–1898).

Karel Hlaváček – Krví svého těla, dechem své duše
Manibus Propriis, Praha 1998, 211 stran
Obsahuje výbor z korespondence, poezie, kratších próz a kreseb dekadentního básníka Karla Hlaváčka, který uspořádal a doslovem opatřil Václav Tomek.

Karel Hlaváček – Žalmy
Manibus Propriis, Praha 1998, 51 stran
Sbírka básní, která poprvé vyšla až v roce 1934.

Václav Tomek: Maminka
Manibus Propriis, Praha 1999, 69 stran
Sbírka veršů prodchnutých láskou k matce a vzpomínkami na dětství a mládí.

Václav Tomek: Kam až sahá nadechnutí
Manibus Propriis, Praha 2001, 80 stran
Básnická sbírka s autorovými ilustracemi.

Václav Tomek: Ve stínu hraničních kamenů
Manibus Propriis, Praha 2006, 69 stran
Sbírka veršů, jejichž převážnou část tvoří intimní a lyrické reflexe.

Václav Tomek: Až tam snad
Manibus Propriis, Praha 2007, 141 stran
Sbírka veršů, které autor doprovodil vlastními ilustracemi, převážně laděnými do nejrůznějších odstínů modré barvy.

Václav Tomek: Kde je ten svět?
Manibus Propriis, Praha 2008, 89 stran
Přehled autorovy malířské tvorby od 60. let. Reprodukce více než osmi desítek obrazů a asambláží.

Václav Tomek: Kde vzkaz je na dosah
Manibus Propriis, Praha 2009, 120 stran
Sbírka veršů, které autor doprovodil vlastními ilustracemi.

Václav Tomek: Uzlovým písmem
Manibus Propriis, Praha 2011, 165 stran
Sbírka veršů a několika básnických textů v próze rozdělená do čtyř oddílů.

Václav Tomek: Tušení obzoru
Manibus Propriis, Praha 2012, 130 stran
Sbírka veršů rozdělená do tří oddílů. Verše „se zamýšlejí nad konečností lidského údělu, nad pomíjivostí života, nad dobou, která byla člověku na tomto světě poskytnuta, i nad neodvratným příchodem smrti“.

Václav Tomek: Pohladit trnovou korunu
Manibus Propriis, Praha 2013, 132 stran

Václav Tomek: Křídlem v závěji
Manibus Propriis, Praha 2015, 80 stran
Sbírka básní, „kde zaznívají bilanční úvahy o nezadržitelném konci bytí, kde už je ,těsno k nadechnutí‘“.

Václav Tomek: Čtyřicet devět roků
Manibus Propriis, Praha 2016, 138 stran
Výbor z autorovy poezie sestavený k řadě 49 vlastních každoročních PF vytvořených technikou linorytu.

Dále se Václav Tomek podílel na následujících knihách vydaných zejména v rámci Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR.

Václav Tomek: Subjekt v dialektice uvědomělých společenských procesů
Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, Praha 1989, 155 stran
Vyšlo v řadě Problémy sociální filosofie (4.).

Miroslav Pauza (ed.): Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (od roku 1848 do roku 1948)
Nakladatelství Svoboda, Praha 1989, 811 stran
Václav Tomek přispěl do páté kapitoly (Pronikání marxistických idejí do dělnického hnutí v počátcích jeho rozvoje) heslem o P. Krkoškovi a celou šestou kapitolou (Spor o anarchismus v českém sociálně politickém myšlení na konci 19. a počátku 20. století) s hesly S. K. Neumann a B. Vrbenský.

Irena Šnebergová, Václav Tomek, Josef Zumr: Rozjímání vpřed i vzad. Karlu Kosíkovi k pětasedmdesátinám
Filosofia, Praha 2001, 320 stran
Sborník věnovaný českému filozofovi Karlu Kosíkovi. Václav Tomek do sborníku přispěl článkem „Karel Hlaváček a anarchismus? Souvislosti a přesahy“ (s. 227–256).

Václav Tomek (ed.): Stopy a svědectví. Pamětní tisk Josefu Zumrovi k jubileu
Filosofia, Praha 2003, 117 stran
Vydáno k jubileu 75. narozenin filozofa, historika, literárního vědce a překladatele Josefa Zumra, který se zabýval dílem Bohumila Hrabala či Ladislava Klímy.

V neposlední řadě publikoval Václav Tomek také množství odborných i popularizačních článků. Připomeňme snad na závěr, že v rámci spolupráce s Nakladatelstvím Anarchistické federace je autorem doslovu k překladu práce Michaila Bakunina Bůh a stát (vydalo nakladatelství AF a Herrmann a synové v roce 2014) a přispěl textem „Michaela Káchy obrana anarchismu“ do brožury Michael Kácha (1874–1940) (vydalo Nakladatelství AF v roce 2015). V anarchistické revue Existence č. 3/2013 věnované tématu anarchistické publicistiky jsme s Václavem pořídili rozhovor o vydavatelských aktivitách dřívějšího českého anarchistického hnutí.

Související odkazy:
Pierre Joseph Proudhon a Joseph Dejacque - dva předchůdci anarchismu
Anarchismus v českých zemích?
Příběh anarchismu
Anarchismus na prodej
Anarchismus v proměnách 20. století
Anarchismus v konfrontaci
Škrtnuto cenzorem
Slovem a činem
Odešel Václav Tomek


Verze pro tisk 12.7.2022 Nakladatelství AF
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy