Anarchistická federace

Stanovy Československé anarchistické federace

ČSAF lehce upravila své organizační stanovy. Zde je jejich nové znění.

Na druhém letošním sjedu Československé anarchistické federace (ČSAF), který se konal ve dnech 21. a 22. října na severu Čech, byl přijat návrh na úpravu stanov federace. Ten byl posléze odsouhlasen v celoorganizačním referendu. Zde je nové znění stanov ČSAF:

Anarchismus je pořádek bez vlády. Jeho základními principy jsou svoboda, svobodná samospráva, sebeorganizace, volná dohoda, volitelnost a odvolatelnost zdola nahoru, sociální spravedlnost, rovnost všech, solidarita, tolerance, vlastní iniciativa, seberealizace, dobrovolnost, spolupráce, federalismus, internacionalismus a přímá akce.

ČSAF je federací místních anarchistických skupin a jednotlivců se svobodnou vnitřní strukturou a snahou o co nejsvobodnější vnější vztahy. ČSAF usiluje o odstranění všech forem útlaku, ať již je to útlak na úrovni ekonomické, společenské, v mezilidských vztazích i ve vztahu k přírodě. ČSAF není sektářskou organizací a nebrání se spolupráci s jinými antiautoritářskými skupinami a jednotlivci, ráda také podpoří všechny lidi usilující o stejné nebo podobné cíle. Členství v ČSAF není podmínkou pro spolupráci.

Členem/členkou ČSAF se může stát, každý/každá kdo přijme anarchistické principy (viz Programové minimum ČSAF) za své a řídí se jimi a dobrovolně vstoupí do ČSAF buď na schůzi kterékoli místní skupiny (tvořené min. třemi členy), nebo na sjezdu federace. Místní skupina posoudí, zda např. ostatní aktivity zájemce nejsou v zásadním rozporu s anarchistickými principy, a bude o jeho přijetí informovat na sjezdu federace. (Doporučuje se přijetí minimálně po půl roce komunikace či spolupráce s místní skupinou). Při přijímání nového člena na sjezdu federace musí být tento člen doporučen minimálně třemi stávajícími členy.

Práva členů zahrnují rovný přístup ke komunikačním kanálům federace a jejím aktivitám, možnost předkládat návrhy týkající se činnosti organizace a rovnocenné rozhodování o nich. Povinností členů je dodržovat stanovy a pravidla určená federací, aktivně komunikovat, plnit delegované úkoly a platit členské příspěvky (minimální symbolická částka je 50 Kč měsíčně, členové v sociální nouzi mohou být na svou žádost sjezdem placení příspěvků na dané období zproštěni).

Členství v ČSAF zaniká vystoupením, vyloučením (např. z důvodu neplnění povinností, nekomunikace nebo ohrožování chodu federace) nebo smrtí člena/členky. Vyloučení může provést sjezd nebo místní skupina, která o tomto kroku na sjezdu informuje. Na něm je také možnost se proti takovému rozhodnutí odvolat. (Další možností je v odůvodněných případech pozastavení členství, které musí být dořešeno na následujícím sjezdu)

Základní jednotkou ČSAF je místní skupina, která si svou vlastní strukturu a činnost spravuje sama na základě výše vyjmenovaných principů. Ta spolu s ostatními skupinami tvoří federaci, jejímž výkonným orgánem je sjezd, který je svoláván pravidelně jednou za půl roku. Sjezd referuje o činnosti skupin, koordinuje společné aktivity a projednává komunikaci se zahraničními skupinami, především však s Internacionálou anarchistických federací, jejíž je ČSAF členskou sekcí.

Místní skupinu může založit člen/členka ČSAF. Místní skupinou ČSAF se může stát i anarchistická skupina již existující, kterou přijme některá místní skupina ČSAF nebo sjezd jako novou členskou skupinu. Místní skupina se podepisuje vždy svým jménem, nevyžádá-li si souhlas ostatních k vystupování za celou federaci. (Místní skupina volí svého delegáta, který je komunikačním prostředníkem v naléhavých situacích. Místní skupina referuje o své činnosti na sjezdu. Nemůže-li se nikdo ze skupiny účastnit, musí v dostatečném čase před sjezdem předložit referát o činnosti, který bude na sjezdu reprodukován.)

Finanční prostředky federace slouží na zajištění chodu federace a na základě rozhodnutí sjezdu či referenda jsou čerpány na pokrytí nákladů spojených s celofederačními či místními aktivitami.

Vedle sjezdu, který v odůvodněném případě může mimořádně svolat kterákoliv z místních skupin, existuje pro potřebu nutných rozhodnutí, která se týkají celé ČSAF, i federační referendum. Vyhlásit ho může každý člen či místní skupina a je koordinováno dle daných pravidel sjezdem pověřenou osobou.

Pokud není určeno jinak, či není dosaženo konsenzu, potřebná většina pro jakékoli rozhodování na všech úrovních je dvoutřetinová. Jakákoli funkce je odvolatelná a její nositel má odpovědnost směrem dolů.

Funkce zajišťující chod federace jsou následující:
- Mezinárodní sekretariát
- Fond federace
- Správa referenda
- Správa interní komunikace
- Správa externí komunikace
- Správa webu
V rámci federace fungují pracovní skupiny, které si určují svou činnost samy a informují o ní na sjezdech.
Verze pro tisk 21.11.2011 ČSAF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme