Anarchistická federace

Dát si dvacet a něco si přečíst

Recenze na publikace DIY vydavatelství Spinkdistro

Spinkdistro

Na Anarchistickém festivalu knihy letos v květnu jsem mimo jiného narazil na stánek nového anarchistického vydavatelství Spinkdistro. Nebudu zapírat, že mě to velmi potěšilo hned v několika směrech.

Zaprvé je vůbec úžasné, že se rodí nové publikační projekty, a to bez ohledu na jejich životnost (Spinkdistru tímto přeji dlouhé trvání).

Zadruhé výběr témat, kterými se brožury vydavatelství zabývají, ukazuje na přijetí dynamiky anarchistických idejí, snahu o jejich rozvoj, přijímání nových pohledů a rozšiřování obzorů osvobození. Kolektiv k tomu na svém webu dodává: „Chceme se bavit o radikálních tématech jako anarchismus, feminismus a biocentrimus, protože v mainstreamové debatě chybí… Radikální teorie by neměla být profesionalizovaná: kdokoliv chce, ať si vytvoří svoji teorii pro své konkrétní okolnosti!“ Právě takový přístup je skvělou obranou před tendencemi zakonzervovat anarchismus někde v 19. století a udělat z něj rigidní a neživou fosilii.

Zatřetí vnáší Spinkdistro do našeho prostředí nové přístupy k tvorbě textů. Nejenže jsou veškeré brožury ke stažení na webu spinkdistro.art, ale jednotlivé publikace mohou být v průběhu času upravovány a opravovány, verze jsou číslovány a ke stažení je vždy ta aktuální. Pokud má tedy někdo námitky, že jsou v textech občas chyby nebo jsou některá slova nesprávně přeložená, pak má možnost zasáhnout a pomoci přivést na svět novější, kvalitnější verzi.

Začtvrté se mi líbí, že vydavatelství dbá na věci, jako jsou popisky a zdroje obrázků, zdroje samotných textů či časté poznámky pod čarou vysvětlující pojmy, události a další věci, které by nemusely být čtenářstvu známy či by ho mohly nějakým způsobem zajímat.

Zapáté oceňuji, že zveřejňované názory a úvahy nejsou uváděny jako dogmata, ale spíše coby příspěvky do diskuse, které mají přimět k přemýšlení k tvorbě vlastních postojů.

No a zašesté bych vyzdvihl hravost a experimentování ve snaze hledat genderově vyvážený jazyk. Cítím, že jde o jednu z věcí, která se ve značné části anarchistického hnutí začíná rychle prosazovat a zohledňovat. Ano, někde méně, jinde více, ale progrese je znát. A možná že se po letech podobné feministické a kvír zásahy do jazyka projeví i v jeho oficiální podobě.

Nyní ale k samotným publikacím, které Spinkdistro (spink jako „spánek, šlofíček, dvacijášek“) vydalo. Možná je jen škoda, že není žádné pevné místo, kde by se daly sehnat v tištěné podobě. Přeci jen každý nevlastní tiskárnu, a co si budeme říkat, papír je papír.

Biocentrická anarchie

Jde o překlad anonymního textu z roku 2016. Víme jen, že autorka je anarchistka a veganka a snaží se přispět „k rozšíření a prohloubení nyní převládajících koncepcí anarchie, které jsou zaměřené na člověka“. Její esej je tak kritikou antropocentrismu a propagací bioanarchie, která požaduje osvobození pro všechny životní formy. Seznamuje s pojmy jako speciecismus (druhová nadřazenost), othering (vztahování se k „jinému“), koncept domestikace či samotný antropocentrismus, který „neexistuje v izolaci od ostatních opresivních vztahů: naopak se tyto systémy navzájem posilují“. V souvislosti s tím odhaluje spojitosti s kapitalismem, kolonialismem, patriarchátem… Odpovědí je biocentrická anarchie, která je mj. o „ctění divočiny a individualit, které ji obývají,“ a zahrnuje „odstranění lidí ze středu a zpochybňování všech antropocentrických světonázorů“. (12 stran A5, ke stažení ZDE)

Život bez zákonů aneb úvod do anarchistické politiky

Brožura obsahuje překlad textu od nakladatelského kolektivu Strangers in a Tangled Wilderness z roku 2013. Jde o stručné představení základních principů anarchismu, doplněné na začátku každé kapitoly citátem. Hned v úvodu je zdůrazněno odmítnutí dogmatismu: „Není žádné jedno perfektní vyjádření anarchismu, protože anarchismus je síť myšlenek namísto jedné dogmatické filosofie.“ Brožura se pak v jednotlivých krátkých kapitolách věnuje otázkám dnešního světa, zodpovědnosti a svobody, antikapitalismu, protistátnosti, světa bez zákonů, vzájemné pomoci a solidarity, konsentu a konsensu, přímé akce, prefigurace, taktiky a strategie… Velmi stručně přibližuje historii anarchismu a nabízí tipy na knihy, komiksy a filmy, které by zájemce vtáhly do tématu anarchismu a bohatého myšlenkového světa, který tvoří, stejně jako mluví o možnostech, jak se zapojit. Přes veškerou radikálnost, která k anarchismu patří, stojí ale esej nohama na zemi a vychází z reálné situace, v níž se nacházíme: „To, že neschvalujeme existenci státu, neznamená, že nechápeme, že stát existuje a má hmotnou moc. (…) Každá akce, kterou podnikneme, jako jednotlivci i jako skupiny, musí přijmout realitu této situace. (…) chceme svět bez mzdové práce, ale to z nás nedělá pokrytce, když pracujeme za peníze, které potřebujeme, abychom se mohli najíst.“ (20 stran A5, ke stažení ZDE)

bell hooks: Porozumění patriarchátu

Esej americké feministické autorky bell hooks (1952–2021) z roku 2004 se zabývá vnějším i vnitřním vlivem patriarchátu na muže a ženy. Vysvětluje vliv nevědomé indoktrinace patriarchátem a jeho reprodukci v dalších generacích, na níž se podílejí jak muži, tak ženy. Stejně tak patriarchát negativně nedopadá jen na ženy, ale značně pokřivuje duševní vývoj mužů. „Abychom chlapce indoktrinovaly do pravidel patriarchátu, nutíme je prožívat bolest a popírat své pocity. (…) Patriarchát od mužů vyžaduje, aby se z nich stali emoční mrzáci, a aby tak zůstali.“ Nejčastější formy patriarchálního násilí směřují od rodičů k dětem. Bell hooks ale nemluví jen v obecné rovině, řečené velmi plasticky ilustruje na příkladech z vlastního života. (16 stran A5, ke stažení ZDE)

Feministický slovníček

Tento slovníček nebyl ke stažení (nyní již ano), obdržel jsem ho jako bonus k brožuře Porozumění patriarchátu od bell hooks. Vysvětluje pojmy patriarchát, gender, bělošský supermacismus, feminismus. Obsahuje stručný medailonek bell hooks a komentář ke genderově neutrálnímu jazyku. (4 strany A5, ke stažení ZDE)

Lena Kafka: Znič gender

Krátká esej z roku 2016 na přeložené áčtyřce o nutnosti osvobození se od genderu, což v důsledku znamená zbavení se kategorizace, normalizace, nadvlády a vykořisťování. „Být svobodná od vlády znamená být svobodná od genderu.“ (4 strany A5, ke stažení ZDE)

Bob Black: Zrušení práce

Tento známý esej od Boba Blacka, jenž je poněkud kontroverzní postavou, byl poprvé přednesen jako projev v roce 1980 a později rozšířen. Věnuje se kritice námezdní práce coby formy fyzického i mentálního zotročení člověka, propaguje její nahrazení osvobozením času, odstraněním nepotřebné práce a proměnou potřebné práce v hru. Překlad je výrazný především tím, že jsou některá slova, která nějakou skupinu lidí označují, jako by šlo jen o muže, převedena do středního rodu. Ač se to zpočátku může zdát krkolomné, má to vedle snahy o genderovou vyváženost jisté nepopiratelné kouzlo – slova působí, jako by s oprávněně zesměšňujícím výrazem volala bezelstným dětským hlasem: Král je nahý. Následující věta toho budiž důkazem: „Liberálčata a konzervativčata a libertariánčata, kteří si stěžují na totalitariánství, jsou falešňata a pokrytčata.“ (24 stran A5, ke stažení ZDE)

Jindra: Pro osvobozenou akademii

Jedná se zatím o jedinou autorskou publikaci Spinkdistra, která se ale nachází ve verzi 0.1.0., tzn. že jde zatím o nedokončený text. Ten je pokusem o nahlédnutí vysokého školství z anarchistické perspektivy s požadavkem na upuštění od hierarchií a zaběhnutých zvyklostí. Jak se píše hned v prvních řádcích, vychází z akademické marnosti, tedy pocitu, že studium člověka nikam nevede. Velmi sympatické je, že se autor nevydává za žádného experta. Místo toho pojmenovává problémy tak, jak je vidí ze své vlastní zkušenosti, a jako řešení nabízí představy, které korespondují s touhou po svobodném světě, kde každý v maximální míře rozhoduje o svém životě, obsahu a způsobu jeho naplnění. „Naposled pamatuj, že důležitější než čtení je však vlastní přemýšlení a debata s kamarády.“ (24 stran A5, ke stažení ZDE)


V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy