Anarchistická federace

Odepření výpovědi a výslech – právní minimum

Tajná policie už zase vyvíjí aktivitu. Zkouší to po dobrém (lichotí, nabízí kapesné a zve vás na oběd) i po zlém (vyhrožuje, že navštíví vaše rodiče, školu, zaměstnavatele). Nenechte se zastrašit. Využijte svého práva nemluvit s fízlem. Nehledě na to, že BIS nemá žádné trestně-právní pravomoci, je dobré vědět následující…

we fuck police

Podání vysvětlení, čili výslech, je v učebnicích definováno jako „kriminalistická metoda, kdy se na základě zákona získávají formou výpovědi kriminalisticky a právně významné informace z paměťových stop obsažených ve vědomí vyslýchaných osob, a to za přísného dodržení zákonem daných práv a povinností vyslýchaného i vyslýchajícího. Cílem výslechu je získání úplné a věrohodné výpovědi v zájmu zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.“

Lidsky řečeno, policie něco neví a vědět to chce. Tak se vás na to zeptá. Pokud jí to povíte, dostanete do problému nejen sebe, ale třeba i své blízké.

Hned na začátku je dobré si říct, že výslech je často jediným nebo alespoň stěžejním/hlavním důkazem celého trestního řízení. Platí také, že první výslech je pro vyšetřovatele nejdůležitější.

Vypovídající je citát z policejní učebnice: „Využití emočního napětí vyvolaného spáchaným činem samotným, případně dopadením pachatele, připadá v úvahu zejména při výsleších pachatelů. Předpokladem využití tohoto dílčího taktického postupu je vyslechnutí pachatele v co nejkratší době po spáchání trestného činu, kdy ještě neopadlo emoční vypětí vyvolané tímto činem a zejména zadržením pachatele orgánem policie.“

Tak co s tím? Je jasné, že vyslýchající policista má oproti tobě jasnou výhodu: praxi. Pravděpodobnost, že se nechá „opít rohlíkem,“ nebo že spolkne polopravdy či lži „i s navijákem“, je hodně nízká. Naštěstí existuje velmi snadná cesta: odmítnutí výpovědi.

Je důležité upozornit na to, že případným (a námi doporučovaným) odmítnutím výpovědi se v žádném případě nezkracuješ na svých právech – v každém případě budeš mít možnost se k uvedeným skutečnostem vyjádřit později (v klidu, po poradě s advokátem atd.)!

Odepření výpovědi

Odmítnout podání vysvětlení je tvoje nezadatelné právo. Podání vysvětlení máš právo odmítnout vždy, ať už policisté tvrdí cokoliv. Stačí vyslovit kouzelná slovíčka: „Odmítám vypovídat.“

Odmítnutí výpovědi nemusíš dále rozvádět (upřesňovat osobu blízkou atd.)!

Právo odmítnout vypovídat je zakotveno již v Listině základních práv a svobod (která je nadřazena všem ostatním zákonům a na kterou doporučujeme odkázat) a následně ji reflektuje celá řada zákonů:

Listina základních práv a svobod
Článek 37 odst. 1: Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

Zákon o Policii ČR
§ 61 odst. 3: Osoba může vysvětlení odepřít, pouze pokud by jím sobě nebo osobě blízké způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za správní delikt.

Trestní řád
§ 100 odst. 2: Svědek je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

Pozn.: Pokud jsi předvolán, na podání vysvětlení se musíš dostavit, i když víš předem, že vysvětlení odmítneš podat! Pokud se nedostavíš, může tě policie předvést!

Právní úprava výslechu

Pokud neodmítneš vypovídat, samotný proces výslechu upravují následná ustanovení Trestního řádu:

§ 93
(1) Obviněnému může být dovoleno, aby dříve, než dá odpověď, nahlédl do písemných poznámek, jež musí vyslýchajícímu, požádá-li o to, předložit k nahlédnutí; tato okolnost musí být v protokole poznamenána.
(2) Má-li se výslechem zjistit totožnost nějaké osoby nebo věci, vyzve se obviněný, aby ji popsal; teprve pak mu má být osoba nebo věc ukázána, a to zpravidla mezi několika osobami nebo několika věcmi téhož druhu.
(3) Je-li toho třeba k zjištění pravosti rukopisu, může být obviněný vyzván, aby napsal potřebný počet slov; k tomu však nesmí být žádným způsobem donucován. Obviněný je však povinen vždy strpět úkony potřebné k tomu, aby se zjistila jeho totožnost.

§ 95
(1) Výpověď obviněného se do protokolu zapíše zpravidla podle diktátu vyslýchajícího, v přímé řeči a pokud možno doslova.
(2) Nejde-li o protokol o hlavním líčení nebo o veřejném zasedání, musí být protokol po skončení výslechu obviněnému předložen k přečtení nebo požádá-li o to, přečten; obviněný má právo žádat, aby byl protokol doplněn nebo aby v něm byly provedeny opravy v souhlase s jeho výpovědí. O tomto právu je třeba obviněného poučit.
(3) Protokol o výslechu, který byl prováděn bez přibrání zapisovatele, je nutno vyslýchanému před podpisem přečíst nebo k přečtení předložit v přítomnosti nezúčastněné osoby. Má-li vyslýchaný proti obsahu protokolu námitky, je nutno je projednat v přítomnosti přibrané osoby a výsledek projednání pojmout do protokolu.

K důležitým ustanovením patří i Zákon o Policii, podle kterého je ti policista vždy povinen vykat:

Zákon o Policii, § 9
Zdvořilost
Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní.

 

Převzato z webu Anarchistického černého kříže, kde najdete i další informace.


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Ohnivá lidovka pro ABC

31. 8. 2019, Praha

Benefiční veganská lidová kuchyně (tentokrát poněkud pálivá) na Salé …(více)

Lidová kuchyně pro srub Černorudých skautů

7. 9. 2019, Praha

Benefiční veganská lidová kuchyně na Salé …(více)

Social Screenings: Akira

11. 9. 2019, Praha

Promítání v D-zóně …(více)

Critical Readings: Sara Ahmed - The Promise of Happiness (6)

12. 9. 2019, Praha

Čtení v D-zóně …(více)

DIY Karneval - Make Music, Not Weapons

14. 9. 2019, Praha

More info soon …(více)

RIOT OVER RIVER - společně proti rasismu 4

21. 9. 2019, Praha

Čtvrtý ročník antifašistického hudebního festivalu s dobrovolným vstupným. Přes dvacet kapel na venkovní a vnitřní scéně v Crossu, kousek od řeky. …(více)

Zažít Řehořovu jinak

21. 9. 2019, Praha

Pojďte si užít naši krásnou ulici plnou pohody, umění, dobrého jídla a pití. Všichni jsou zváni. …(více)

FoodNotBombs Vegan Fest

21. 9. 2019, Praha

Festival veganského jídla s doprovodným programem na plácku venku před cross][club v Holešovicích. Vstup zdarma. …(více)

Benefice pro Kliniku - Adacta, Rozpor a další

27. 9. 2019, Brno

Zveme každýho na benefiční festival pro squat Klinika v pátek 27.9. do brněnského Yacht clubu! Pro Kliniku zahraje devět kapel v rytmu hardcore punku, crustu, antifašistického black metalu a grindcore! Veškerý výtěžek z koncertu poputuje pro Kliniku. …(více)

Support your squat

5. 10. 2019, Praha

Benefiční koncert pro Kliniku …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)