Anarchistická federace

Odepření výpovědi a výslech – právní minimum

Tajná policie už zase vyvíjí aktivitu. Zkouší to po dobrém (lichotí, nabízí kapesné a zve vás na oběd) i po zlém (vyhrožuje, že navštíví vaše rodiče, školu, zaměstnavatele). Nenechte se zastrašit. Využijte svého práva nemluvit s fízlem. Nehledě na to, že BIS nemá žádné trestně-právní pravomoci, je dobré vědět následující…

we fuck police

Podání vysvětlení, čili výslech, je v učebnicích definováno jako „kriminalistická metoda, kdy se na základě zákona získávají formou výpovědi kriminalisticky a právně významné informace z paměťových stop obsažených ve vědomí vyslýchaných osob, a to za přísného dodržení zákonem daných práv a povinností vyslýchaného i vyslýchajícího. Cílem výslechu je získání úplné a věrohodné výpovědi v zájmu zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.“

Lidsky řečeno, policie něco neví a vědět to chce. Tak se vás na to zeptá. Pokud jí to povíte, dostanete do problému nejen sebe, ale třeba i své blízké.

Hned na začátku je dobré si říct, že výslech je často jediným nebo alespoň stěžejním/hlavním důkazem celého trestního řízení. Platí také, že první výslech je pro vyšetřovatele nejdůležitější.

Vypovídající je citát z policejní učebnice: „Využití emočního napětí vyvolaného spáchaným činem samotným, případně dopadením pachatele, připadá v úvahu zejména při výsleších pachatelů. Předpokladem využití tohoto dílčího taktického postupu je vyslechnutí pachatele v co nejkratší době po spáchání trestného činu, kdy ještě neopadlo emoční vypětí vyvolané tímto činem a zejména zadržením pachatele orgánem policie.“

Tak co s tím? Je jasné, že vyslýchající policista má oproti tobě jasnou výhodu: praxi. Pravděpodobnost, že se nechá „opít rohlíkem,“ nebo že spolkne polopravdy či lži „i s navijákem“, je hodně nízká. Naštěstí existuje velmi snadná cesta: odmítnutí výpovědi.

Je důležité upozornit na to, že případným (a námi doporučovaným) odmítnutím výpovědi se v žádném případě nezkracuješ na svých právech – v každém případě budeš mít možnost se k uvedeným skutečnostem vyjádřit později (v klidu, po poradě s advokátem atd.)!

Odepření výpovědi

Odmítnout podání vysvětlení je tvoje nezadatelné právo. Podání vysvětlení máš právo odmítnout vždy, ať už policisté tvrdí cokoliv. Stačí vyslovit kouzelná slovíčka: „Odmítám vypovídat.“

Odmítnutí výpovědi nemusíš dále rozvádět (upřesňovat osobu blízkou atd.)!

Právo odmítnout vypovídat je zakotveno již v Listině základních práv a svobod (která je nadřazena všem ostatním zákonům a na kterou doporučujeme odkázat) a následně ji reflektuje celá řada zákonů:

Listina základních práv a svobod
Článek 37 odst. 1: Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

Zákon o Policii ČR
§ 61 odst. 3: Osoba může vysvětlení odepřít, pouze pokud by jím sobě nebo osobě blízké způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za správní delikt.

Trestní řád
§ 100 odst. 2: Svědek je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

Pozn.: Pokud jsi předvolán, na podání vysvětlení se musíš dostavit, i když víš předem, že vysvětlení odmítneš podat! Pokud se nedostavíš, může tě policie předvést!

Právní úprava výslechu

Pokud neodmítneš vypovídat, samotný proces výslechu upravují následná ustanovení Trestního řádu:

§ 93
(1) Obviněnému může být dovoleno, aby dříve, než dá odpověď, nahlédl do písemných poznámek, jež musí vyslýchajícímu, požádá-li o to, předložit k nahlédnutí; tato okolnost musí být v protokole poznamenána.
(2) Má-li se výslechem zjistit totožnost nějaké osoby nebo věci, vyzve se obviněný, aby ji popsal; teprve pak mu má být osoba nebo věc ukázána, a to zpravidla mezi několika osobami nebo několika věcmi téhož druhu.
(3) Je-li toho třeba k zjištění pravosti rukopisu, může být obviněný vyzván, aby napsal potřebný počet slov; k tomu však nesmí být žádným způsobem donucován. Obviněný je však povinen vždy strpět úkony potřebné k tomu, aby se zjistila jeho totožnost.

§ 95
(1) Výpověď obviněného se do protokolu zapíše zpravidla podle diktátu vyslýchajícího, v přímé řeči a pokud možno doslova.
(2) Nejde-li o protokol o hlavním líčení nebo o veřejném zasedání, musí být protokol po skončení výslechu obviněnému předložen k přečtení nebo požádá-li o to, přečten; obviněný má právo žádat, aby byl protokol doplněn nebo aby v něm byly provedeny opravy v souhlase s jeho výpovědí. O tomto právu je třeba obviněného poučit.
(3) Protokol o výslechu, který byl prováděn bez přibrání zapisovatele, je nutno vyslýchanému před podpisem přečíst nebo k přečtení předložit v přítomnosti nezúčastněné osoby. Má-li vyslýchaný proti obsahu protokolu námitky, je nutno je projednat v přítomnosti přibrané osoby a výsledek projednání pojmout do protokolu.

K důležitým ustanovením patří i Zákon o Policii, podle kterého je ti policista vždy povinen vykat:

Zákon o Policii, § 9
Zdvořilost
Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní.

 

Převzato z webu Anarchistického černého kříže, kde najdete i další informace.


Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy