Anarchistická federace

Jak stávkovat

Několik bodů, na které je potřeba pamatovat při organizaci stávky.

Jeden z našich kamarádů připravil stávkový manuál inspirovaný tím, kterým se řídili stávkující v Polsku osmdesátých let.

1) Stávka musí být vidět

Vchody do stávkujících podniků (popř. okna, zdi i střechy ve směru do veřejného prostoru, odkud jsou dobře vidět) musí být viditelně a výrazně označeny transparenty s nápisem STÁVKA. Transparent musí být pokud možno doplněn základními (nejdůležitějšími) body – požadavky, kvůli kterým byla stávka vyhlášena. Seznam všech požadavků a jejich zdůvodnění musí být vyvěšeno na těch místech, kde si je veřejnost může podrobně přečíst. Vyvěšeny musí být i vlajky a symboly organizací, které stávku vyhlašují nebo ji podporují. „Stávková výzdoba“ by měla být nápaditá, nesmí působit „oficiálně-komisním“ dojmem. Proto se doporučuje vlastní ruční výroba transparentů. Výzdobu je možné doplnit o vlastní hesla, aforismy, karikatury atd.

Stejným způsobem, ale v menší intenzitě a rozsahu musí být označena už samotná stávková pohotovost.

Osazenstva podniků by měla být aktivní sama od sebe a nečekat na to, jaký materiál obdrží z ústředí, pakliže je akce organizována „shora“ některou odborovou organizací.

V případě dopravních podniků a drah se doporučuje podobným způsobem označit i jednotlivé soupravy, tramvaje, autobusy, lokomotivy, metro.

2) Stávkové hlídky

V případě okupační (déletrvající) stávky je nutné stávkující zaměstnance rozdělit podle zdravotního stavu, věku, schopností atd. do tří skupin:

A) Aktivní členové stávkových hlídek, střídají se nejdéle po dvou hodinách rotačně, to znamená: První směna hlídá vchody a riziková místa podniku, druhá směna je v záloze v pohotovosti připravena posílit první směnu, třetí směna odpočívá a je mobilizována v krizové situaci.

Členové stávkových hlídek v činné službě musí být označeni např. rukávovými páskami. Minimální počet členů stávkové hlídky na exponovaném místě jsou tři osoby. Hlídka udržuje spojení s ostatními hlídkami a s pohotovostní (druhou) směnou (mobily, spojky, vizuální kontakt). Hlídka by měla být vybavena píšťalkou a fotoaparátem či kamerou pro případ konfrontace, ať už s přímými provokatéry či negativně se projevující veřejností. Musí mít k ruce vysvětlující letáky s požadavky stávkujících a jejich zdůvodněním. Pokud se členové hlídek necítí sami dostatečně fundovaní či schopní vést odborné diskuse s novináři a veřejností o oprávněnosti a důvodech stávky, odkazují zájemce na mluvčího stávkového výboru nebo profesního svazu a poskytují na ně příslušné kontakty. Hlídky se chovají vstřícně, ale důstojně, na verbální útoky nereagují a nenechají se vyprovokovat.

V případě fyzického ohrožení nebo napadení oznámí útok policii, pokud jej nevede právě ona, a povolají stávkovou zálohu. Fyzickým střetům je potřeba se pokud možno vyhnout, neboť pro média je to vítaná příležitost jak podstatu problému zamlžit a stávkující kompromitovat.

B) Aktivní záloha – stará se o zázemí pro výkon služby stávkových hlídek, prostor pro spánek, odpočinek, stravování, hygienu, zajišťuje zdravotní službu. (Tam, kde je to nutné, udržuje výrobní prostředky v takovém stavu, aby nedošlo k jejich poškození v důsledku přerušení práce, např. čerpadla v dolech, pece v hutích atd.)

C) Podpůrně propagační skupina – vyrábí transparenty, letáky, udržuje stávkovou výzdobu vně i uvnitř podniku, popř. se snaží o kulturní a informační činnost uvnitř podniku.

Jednotlivci mohou samozřejmě podle svého uvážení a schopností pomáhat, kde uznají za vhodné, pokud právě nejsou v aktivní službě na určeném úseku.

Solidarita

3) Stávkový výbor

Jeho úloha je důležitá zejména při delších stávkových akcích. Jeho členové jsou voleni veřejně, nebo tajně, podle rozhodnutí shromáždění zaměstnanců, a po svém zvolení určí své náhradníky. Po dobu stávky přebírá zodpovědnost za dění v podniku. Při delší okupační stávce je nutné izolovat její odpůrce z řad vedení podniku a doporučit jim, aby území podniku opustili. Totéž doporučit zaměstnancům, kteří se stávky nechtějí či nemohou zúčastnit. (Vždy však záleží na konkrétní situaci a vzájemném poměru sil, v tom kterém podniku.)

4) Skupiny pomáhající stávce

Pro každou formu stávky je důležitá podpora zvenčí. To platí hlavně pro déletrvající stávkové akce. Přátelé, partneři, rodinní příslušníci mohou vytvářet skupiny pro podporu stávkujících nebo je podporovat individuálně. Každá forma podpory je důležitá – od morální/psychické (jako je zavolání, poslání vzkazu podpory) přes shromažďování a donášky potravin a hygienických potřeb stávkujícím až po aktivnější zapojení (třeba pomoc stávkujícím s výrobou transparentů, zajištění látky, papíru, barev). Vítaná jsou i hudební či divadelní vystoupení, jak před vchodem do podniku, tak uvnitř, popř. filmové projekce se sociální tematikou. Skupiny pomáhající stávce i jednotlivci mohou rovněž pomoci s kolportáží tiskovin stávkujících do dalších podniků, škol, nebo uspořádat na veřejném prostranství daného místa nebo před podnikem solidární shromáždění. V případě ohrožení stávkujícího podniku (hrozba násilného vyklizení) se snaží blokovat jeho vchody zvenčí.

Stejným způsobem podporují stávkující závody i ti zaměstnanci, kteří se ze zdravotních nebo rodinných důvodů nemohou stávky v podniku fyzicky zúčastnit.

5) Různé

Hesel, transparentů a letáků se na území podniku dá využít i při formě divoké či krátkodobé stávky. Pro zaměstnance je to signál, že je zde někdo, kdo není pasivní, a celkově se tak dá přispět ke zvýšení akčního potenciálu zaměstnanců.

Je v zájmu zaměstnanců, aby o konfliktních situacích a atmosféře v jednotlivých podnicích, ale i školách a jinde informovali iniciativy, které se sociálními a společenskými konflikty a jejich řešením zabývají, a podle svého uvážení s nimi navázali i osobní kontakty.

Při jakékoliv formě stávkového protestu, shromáždění či demonstrace i v případě stávkové pohotovosti je zakázána konzumace alkoholu.

Solidarita
Verze pro tisk 5.8.2014 -r-

Píšou jinde

Podporujeme