Anarchistická federace

Činnost Československé anarchistické federace v roce 2002

S koncem roku a novým rokem přichází čas bilancí toho, co se stalo v roce 2002. ČSAF proto zveřejňuje soupis své činnosti během tohoto roku - posuďte ji sami, třeba i formou příspěvku na diskusním fóru pod článkem.

Československá anarchistická federace (ČSAF) byla založena v létě roku 1995, tehdy ještě pouze jako česká (ČAF). Po několika letech znovuobjevení anarchistických myšlenek a spontánním rozmachu anarchistického hnutí v Čechách především mezi mládeží tak vznikla organizace, která se pokusila dát tomuto hnutí nebo alespoň jeho aktivní části jakousi organizovanou podobu a sjednotit pod jednou střechou různé názorové směry, které se v moderním anarchistickém hnutí vyskytují. Dnes již existují vedle ČSAF další, specifičtěji definované organizace, které tvoří nedílnou součást československého anarchistického hnutí a v rámci něho také koordinují některé své aktivity.

S hlavními ideovými základy Československé anarchistické federace je možné se seznámit prostřednictvím jejího manifestu, v němž jsou mimo jiné naznačeny i hlavní principy, jimiž se tato organizace řídí.

"ČSAF funguje na principu dobrovolnosti. Rozhodování i činnost vychází výhradně ze zdola od členské základny. Neexistuje žádný centrální orgán. Každý region ČSAF si sám koordinuje svou činnost. Z toho vyplývá, že i po praktické stránce funguje naše federace na principech, které prosazuje, a vede své členy k jejich širokému osvojování a samostatnému utváření si vlastních názorů."

V současné době je ČSAF tvořena čtyřmi regiony (jihozápad, střed, východ, Slovensko) a dvěma kontakty (Sever, Morava), v nichž se sdružuje okolo 60 řádných členů a na něž je napojeno také mnoho více či méně aktivních sympatizantů.

Antimilitaristická kampaň

Asi nevýraznější a nejviditelnější činností Československé anarchistické federace v roce 2002 byla antimilitaristická kampaň, která byla zahájena na podzim roku 2001. Důvodem pro vedení této kampaně byl především summit Severoatlantické aliance (NATO), který se konal v Praze v listopadu 2002. Následně se však ukázalo, že tato kampaň je navýsost aktuální vzhledem k celosvětovému válečnému štvaní po 11. září 2001. Útok na Afghánistán zřetelně ukázal, jak vypadá "válka proti terorismu" - tisíce mrtvých civilistů, zničené vesnice a to vše na pozadí vojenských a ekonomických zájmů nejbohatších zemí světa, především Spojených států.

V rámci antimilitaristické kampaně uspořádala ČSAF v roce 2002 více 15 přednášek v různých koutech republiky (Žamberk, Lukavice, Boskovice, Praha, Rumburk, Tábor, Kladno, Česká Třebová, Plzeň, Vysoké Mýto, Brno, Rakovník, Kralupy nad Vltavou, Olomouc, Rožnov pod Radhošťem, Bratislava?). Některé z nich byly součástí přednáškového turné Tobiase Pflügera z německého Institutu pro výzkum militarismu, jiné přednášeli sami členové a sympatizanti ČSAF.

Své postoje proti militarismu, coby jednoho z projevů kapitalismu, přenesla ČSAF i do ulic prostřednictvím demonstrací a happeningů (proti NATO 2. a 9. února, proti oslavám vstupu do NATO 12. března, u příležitosti návštěvy generálního tajemníka NATO 21. března či vzpomínka na Rumburskou vzpouru 17. května). Na militarismus a NATO se z části zaměřily také pouliční slavnosti v Brně (25. května), v Bratislavě (14. září) a Praze (21. září), na nichž se ČSAF více či méně podílela.

Vedle těchto aktivit je také důležité vzpomenout antimilitaristickou činnost prostřednictvím infostánků, webových stránek ČSAF a tištěných materiálů - speciálně zaměřená čísla časopisů A-kontra a Existence, A-kontra speciál (ve dvou jazykových verzích - anglicky 2.000 a česky 10.000 výtisků), Zdola špeciál (3.000 výtisků), kolekce pohledů, plakáty atd.

Proti zasedání NATO se však ČSAF nepostavila osamoceně, ale spolu s ostatními skupinami iniciovala vznik tzv. AntiNATO platformy, na níž se mj. podílela Feministická skupina 8.března, Food not Bombs, Solidarita, Ulice lidem a další. V rámci této platformy byly zřízeny webové stránky antinato.cz a natištěno několik tisíc plakátů a letáků. Vyvrcholením vzájemné spolupráce bylo uspořádání několika demonstrací v době konání summitu NATO v Praze, z nichž ta největší proběhla 21. listopadu za účasti asi dvou tisícovek lidí. Přes mohutnou diskreditační kampaň, nebývalou represi a přítomnost policejních provokatérů se podařilo akce dobře zvládnout a ukázat tak, že zde nejsou jen pochlebovači nejmocnějšího vojenského bloku světa, ale také antikapitalistický odpor zdola.

Protesty proti NATO se nekonaly jen v Praze, ale na výzvu AntiNATO platformy také v jiných městech jak u nás (Plzeň, Brno, Jihlava, Bratislava), tak i v zahraničí (především ve východní Evropě). Pro AntiNATO jako platformu anarchistických skupin a jednotlivců bylo také podstatné, že se zabránilo zneužití jimi organizovaných protestů bolševiky, jak tomu často bývalo v minulosti.

Různé akce

Vedle aktivit v rámci antimilitaristické kampaně ČSAF uspořádala množství dalších akcí, ať již sama či ve spolupráci se spřízněnými skupinami a jednotlivci.

Každoročně je to především tradiční anarchistický 1.máj, který se konal letos na třech místech. ČSAF spoluorganizovala demonstrace v Praze a Bratislavě, kde se dohromady sešlo asi 500 lidí. Mimo to probíhal v Brně za účasti asi 250 demonstrantů antifašistický 1.máj jako reakce na pochod neonacistů.

ČSAF spolupořádala či aktivně participovala na různých antifašistických demonstracích - např. protiakceakce vůči manifestaci Pravé alternativy 16. února v Praze, antifašistická demonstrace v Karlových Varech 20. dubna či vzpomínková antifašistická demonstrace 8. května v Praze.

Jelikož rok 2002 byl také rokem volebním, upozornila ČSAF na svůj postoj vůči parlamentarismu 15. června happeningem v Pardubicích, kde jeho účastníci roztrhli své volební lístky a hodili je do záchodové mísy.

Přednášky

V roce 2001 začala Československá anarchistická federace s intenzivní přednáškovou činností. Taktéž v roce 2002 proběhlo množství přednášek na různá témata - vedle těch výše zmiňovaných se jednalo o ekoanarchismus, Buřiči aneb mladí literáti v boji za svobodu, ale především úvod do anarchismu, o nichž se přednášelo např. v Praze, Blansku, Kladně, Brně, Ostrově nad Ohří, Lukavici či Plzni. Přednášky jsou jednou z nejefektivnějších osvětových činností, jelikož nabízejí možnost interakce mezi přednášejícími a posluchači v následných diskusích.

Publikační činnost

Máme-li se zmínit o publikační činnosti ČSAF bylo by asi dobré začít u časopisecké tvorby. Tu tvoří tři tituly. Nejdéle pod hlavičkou ČSAF vychází anarchistická revue Existence, které vyšly v roce 2002 dvě čísla, vždy v nákladu 1.100 kusů. Původně šlo o čtvrtletník, ale právě v tomto roce se rozhodlo, že bude vycházet nepravidelně, nejméně však dvakrát do roka a bude se zaměřovat na určitá témata, která mají nějakou spojitost s anarchistickou teorií a praxí. Například v roce 2002 to byl "militarismus" a "anarchie v praxi".

Nejdéle vycházejícím časopisem v českém anarchistickém hnutí je bezesporu A-kontra, která v současnosti vychází taktéž pod hlavičkou ČSAF, i když si zachovává svou nezávislost v rámci anarchistického hnutí. V roce 2002 vyšlo 10 čísel, jejichž náklad se pohyboval kolem 1.000 kusů. A-kontra se tak stala téměř měsíčníkem, což umožňuje přinášet velké množství aktuálních informací, na rozdíl od jiných časopisů, které vycházejí spíše sporadicky.

Slovenská část ČSAF pak vydala za zmiňovaný rok dvě čísla svého časopisu Zdola a to v nákladu 600 kusů.
Co se týče vydávání brožur a knih, rozhodla se ČSAF omezit vlastní aktivitu v tomto směru a zapojit se do nově vznikajícího Anarchistického nakladatelského kolektivu. Jeho prvním počinem bylo vydání díla Alberta Meltzera "Anarchismus - argumenty pro a proti" v nákladu 500 výtisků.

Mimo časopisů, brožur a knih natiskla ČSAF také množství propagačních materiálů - vedle různých plakátů a letáků to především bylo 4.500 ks Manifestů ČSAF či 48.000 propagačních samolepek. Za zmínku také stojí vydání CD-ROMu s anarchistickými texty, knihami či videozáznamy z různých akcí.

Velmi důležitou roli v přibližování anarchistické teorie a aktuálním informování sehrávají také webové stránky www.csaf.cz, které dostaly v roce 2002 novou podobu a také začaly být poměrně často aktualizovány.

Anarchistický černý kříž

Anarchistický černý kříž při ČSAF (ABC-ČSAF) je projektem na podporu těm, kteří se díky svým aktivitám nebo jen příslušnosti k anarchistickému hnutí dostali do konfliktu s represivními orgány státu. V rámci ABC-ČSAF probíhá především permanentní finanční sbírka, jejíž obnos je pak dispozici stíhaným aktivistům. ABC-ČSAF patří do rodiny černých křížů, které fungují za stejným účelem po celém světě, právě v pomoci stíhaným v jiných zemích se výrazně projevuje anarchistický princip mezinárodní solidarity. ABC-ČSAF mimo finanční pomoci také informuje o různých případech státní represe vůči anarchistickému hnutí ve světě, s čímž souvisí i pořádání solidárních piketů před ambasádami zemí, v nichž se jednotlivé kauzy odehrávají (např. piket za zadržované v Göteborgu 27.června, či petice za osvobození Tomka Wilkoszewského z Polska).

Další aktivity a spolupráce

Jedním ze způsobů, jak získat alespoň omezené prostředky na financování některých aktivit, jsou benefiční koncerty. Ty mimo jiné plní i osvětovou a kulturní funkci a dávají příležitost především začínajícím hudebním skupinám. V roce 2002 se konaly benefiční koncerty např. na podporu Food not Bombs, časopisů Existence a A-kontra, ABC-ČSAF či aktivit proti zasedání NATO.

Někteří ze členů a sympatizantů ČSAF se podílejí na činnosti kolektivů Food not Bombs, které formou rozdávání jídla potřebným poukazují na potřebu mezilidské solidarity a neudržitelnost stavu, kdy na jedné straně jsou investovány ohromné sumy na zbrojení, kdežto na straně druhé velké množství lidí trpí hladem.

V rámci anarchistického hnutí ČSAF často participuje na akcích a aktivitách jiných skupin či je alespoň nějakým způsobem podporuje. Jde např. o Feministickou skupinu 8. března, Organizaci revolučních anarchistů ? Solidarita či Antifašistickou akci.

Mezinárodní kontakty

Jelikož anarchistické hnutí bylo vždy internacionalistické, snaží se i Československá anarchistická federace udržovat kontakty s anarchistickými a dalšími antiautoritářskými skupinami z jiných zemí. ČSAF je členskou skupinou Internacionály anarchistických federací, jejíhož setkání 5. října v Londýně jsme se účastnili. ČSAF se hlásí také ke globální nehierarchické platformě odporu proti ekonomické globalizaci People´s Global Action, na jejíž evropské konferenci v Leidenu začátkem září jsme byli také zastoupeni. Dál se zástupci ČSAF v roce 2002 účastnili například setkání mezinárodních ekologických skupin EYFA a Risingtide v Barceloně začátkem února, Crossover semináře (duben, Berlín) a letního kempu (srpen, Cuttbus), internacionalistické konference ve Frankfurtu nad Mohanem v květnu, či setkání Anarchistických černých křížů ve Francii.

Mezinárodní spolupráce a pomoc probíhala i při přípravách protestů proti zasedání NATO, kde máme největší radost ze spolupráce s anarchisty z ostatních východoevropských zemí.

Plány do budoucna

Vzhledem k pokračující válečné kampani Spojených států a jejich spojenců se ČSAF bude nadále aktuálně zaměřovat na antimilitaristickou činnost, jelikož si myslíme, že celá tzv. válka proti terorismu je jen mediální zástěrkou pro upevňování vojenských a ekonomických zájmů nejbohatších zemí a nadnárodních korporací (především ropných) ve světě.

Jelikož se až moc často říká, že anarchisté jsou proti všemu, chceme se zaměřit na osvětu, která by ozřejmila, za čím anarchisté stojí, co chtějí, jaká je podstata anarchistických myšlenek a vize svobodné a samosprávné společnosti. Této činnosti chceme v následující budoucnosti věnovat podstatnou část našich sil.

Vedle toho chceme pokračovat v zavedených aktivitách a rozvíjení již fungujících projektů a to v co nejširší spolupráci v rámci celého anarchistického hnutí. Chceme také nadále prohlubovat mezinárodní kontakty se spřízněnými skupinami a to především ve střední a východní Evropě, kde jsme nuceni řešit velmi podobné problémy.

Jak je možné se zapojit

Jsou-li vám anarchistické myšlenky blízké a chcete-li se zapojit do aktivit anarchistického hnutí, je mnoho způsobů, jak tak učinit. Staňte se členem/kou Československé anarchistické federace nebo jiné anarchistické organizace, která vám bude nejbližší. Nechcete-li se přímo zapojit, je tu možnost spolupráce v mnoha směrech. Předně je nejdůležitější vzájemná komunikace a diskuse, která je vždy obohacující pro všechny zúčastněné strany. Co však můžete dělat konkrétně?

- psát příspěvky do anarchistických tiskovin nebo pomoci s překlady cizojazyčných textů,

- distribuovat anarchistické publikace ve vašem okolí,

- vylepovat plakáty a rozdávat letáky,

- pořádat přednášky,

- pořádat benefiční akce a sbírky,

- účastnit se veřejných akcí či je sami organizovat,

- realizovat vlastní nápady a aktivity,

- organizovat místní aktivistické skupiny

a mnoho dalšího. Záleží jen na vás, co je vám blízké a čemu se chcete věnovat. ČSAF s vámi bude ráda spolupracovat a komunikovat - můžeme přispět např. zasíláním našich publikací a tiskových materiálů, sehnáním přednášejícího na vámi zorganizovanou přednášku nebo jen radou a zkušenostmi.

Kontakty

ČSAF jihozápad

P.O.Box 40, 385 01 Vimperk

jihozapad@csaf.cz

ČSAF Morava

morava@csaf.cz

ČSAF střed

P.O.Box 223, 111 21 Praha 1

praha@csaf.cz

ČSAF sever

sever@csaf.cz

ČSAF východ

PH, P.O.Box 41, 565 01 Choceň

východ@csaf.cz

ČSAF Slovensko

Poste restante, 851 06 Bratislava 57

slovensko@csaf.cz

csaf_sk@hotmail.com


www.csaf.cz
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)

Neposlušné Brno

24. 10. 2020, Brno

První ročník Knižního festivalu radikální imaginace …(více)