Anarchistická federace

Stanovy Anarchistické federace (AF)

Anarchismus je pořádek bez vlády. Jeho základními principy jsou svoboda, svobodná samospráva, sebeorganizace, volná dohoda, volitelnost a odvolatelnost od zdola nahoru, sociální spravedlnost, rovnost všech, solidarita, tolerance, vlastní iniciativa, seberealizace, dobrovolnost, spolupráce, federalismus, internacionalismus a přímá akce.

 AF je federací místních anarchistických skupin a jednotlivců se svobodnou vnitřní strukturou a snahou o co nejsvobodnější vnější vztahy. AF usiluje o odstranění všech forem útlaku, ať již je to útlak na úrovni ekonomické, společenské, v mezilidských vztazích i ve vztahu k přírodě. AF není sektářskou organizací a nebrání se spolupráci s jinými antiautoritářskými skupinami a jednotlivci, ráda také podpoří všechny lidi usilující o stejné nebo podobné cíle. Členství v AF není podmínkou pro spolupráci.

 Členem/členkou AF se může stát, každý/každá kdo přijme anarchistické principy za své a řídí se jimi a dobrovolně vstoupí do AF na schůzi kterékoli místní skupiny či na sjezdu federace. Místní skupina posoudí, zda např. ostatní aktivity zájemce nejsou v zásadním rozporu s anarchistickými principy, a bude o jeho přijetí informovat prostřednictvím interního zpravodaje či na sjezdu federace.

 Základní jednotkou AF je místní skupina, která si svou vlastní strukturu a činnost spravuje sama na základě výše vyjmenovaných principů. Ta spolu s ostatními skupinami tvoří federaci, jejímž výkonným orgánem je sjezd, který je svoláván pravidelně jednou za půl roku. Sjezd referuje o činnosti skupin, koordinuje společné aktivity a projednává komunikaci se zahraničními skupinami, především však s Mezinárodní anarchistickou federací, jejíž je AF členskou sekcí.

 Místní skupinu může založit člen/členka AF. Místní skupinou AF se může stát i anarchistická skupina již existující, kterou přijme některá místní skupina AF nebo sjezd jako novou členskou skupinu. Místní skupinu může založit i jednotlivec v regionu, kde žádná místní skupina AF není. Místní skupina se podepisuje vždy svým jménem, nevyžádá-li si souhlas těch ostatních k vystupování za celou federaci.

 Anarchistické aktivity mohou mít podobu veřejných akcí, výroby a distribuce anarchistických časopisů a publikací, tvorby webových stránek, organizace odporu proti útlaku na pracovištích a školách, kulturní aktivity všeho druhu, nebo čehokoli co jednotlivé skupiny považují za důležité či je jim blízké.

 Vedle sjezdu, který v odůvodněném případě může mimořádně svolat kterákoliv z místních skupin, existuje pro potřebu nutných rozhodnutí, která se týkají celé AF, i federační referendum. Vyhlásit ho může každý člen či místní skupina a je koordinováno dle daných pravidel sjezdem pověřenou osobou.

 Pokud není určeno jinak, či není dosaženo konsensu, potřebná většina pro jakékoli rozhodování na všech úrovních je dvoutřetinová. Jakákoli funkce je odvolatelná a její nositel má odpovědnost směrem dolů. Členství v AF zaniká vystoupením, vyloučením nebo smrtí člena/členky. Vyloučení může provést sjezd nebo místní skupina, která o tomto kroku na sjezdu informuje. Na něm je také možnost se proti takovému rozhodnutí odvolat.

Více info:
Programové minimum AF
Kontakt


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Critical Readings: Judith Butler - Undoing Gender (6)

27. 8. 2020, Praha

Kritické čtení. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Procházka po Žižkově anarchistickém

12. 9. 2020, Praha

Komentovaná procházka dějinami anarchismu na Žižkově …(více)

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)