Anarchistická federace

Stanovy Anarchistické federace (AF)

Anarchismus je pořádek bez vlády. Jeho základními principy jsou svoboda, svobodná samospráva, sebeorganizace, volná dohoda, volitelnost a odvolatelnost od zdola nahoru, sociální spravedlnost, rovnost všech, solidarita, tolerance, vlastní iniciativa, seberealizace, dobrovolnost, spolupráce, federalismus, internacionalismus a přímá akce.

 AF je federací místních anarchistických skupin a jednotlivců se svobodnou vnitřní strukturou a snahou o co nejsvobodnější vnější vztahy. AF usiluje o odstranění všech forem útlaku, ať již je to útlak na úrovni ekonomické, společenské, v mezilidských vztazích i ve vztahu k přírodě. AF není sektářskou organizací a nebrání se spolupráci s jinými antiautoritářskými skupinami a jednotlivci, ráda také podpoří všechny lidi usilující o stejné nebo podobné cíle. Členství v AF není podmínkou pro spolupráci.

 Členem/členkou AF se může stát, každý/každá kdo přijme anarchistické principy za své a řídí se jimi a dobrovolně vstoupí do AF na schůzi kterékoli místní skupiny či na sjezdu federace. Místní skupina posoudí, zda např. ostatní aktivity zájemce nejsou v zásadním rozporu s anarchistickými principy, a bude o jeho přijetí informovat prostřednictvím interního zpravodaje či na sjezdu federace.

 Základní jednotkou AF je místní skupina, která si svou vlastní strukturu a činnost spravuje sama na základě výše vyjmenovaných principů. Ta spolu s ostatními skupinami tvoří federaci, jejímž výkonným orgánem je sjezd, který je svoláván pravidelně jednou za půl roku. Sjezd referuje o činnosti skupin, koordinuje společné aktivity a projednává komunikaci se zahraničními skupinami, především však s Mezinárodní anarchistickou federací, jejíž je AF členskou sekcí.

 Místní skupinu může založit člen/členka AF. Místní skupinou AF se může stát i anarchistická skupina již existující, kterou přijme některá místní skupina AF nebo sjezd jako novou členskou skupinu. Místní skupinu může založit i jednotlivec v regionu, kde žádná místní skupina AF není. Místní skupina se podepisuje vždy svým jménem, nevyžádá-li si souhlas těch ostatních k vystupování za celou federaci.

 Anarchistické aktivity mohou mít podobu veřejných akcí, výroby a distribuce anarchistických časopisů a publikací, tvorby webových stránek, organizace odporu proti útlaku na pracovištích a školách, kulturní aktivity všeho druhu, nebo čehokoli co jednotlivé skupiny považují za důležité či je jim blízké.

 Vedle sjezdu, který v odůvodněném případě může mimořádně svolat kterákoliv z místních skupin, existuje pro potřebu nutných rozhodnutí, která se týkají celé AF, i federační referendum. Vyhlásit ho může každý člen či místní skupina a je koordinováno dle daných pravidel sjezdem pověřenou osobou.

 Pokud není určeno jinak, či není dosaženo konsensu, potřebná většina pro jakékoli rozhodování na všech úrovních je dvoutřetinová. Jakákoli funkce je odvolatelná a její nositel má odpovědnost směrem dolů. Členství v AF zaniká vystoupením, vyloučením nebo smrtí člena/členky. Vyloučení může provést sjezd nebo místní skupina, která o tomto kroku na sjezdu informuje. Na něm je také možnost se proti takovému rozhodnutí odvolat.

Více info:
Programové minimum AF
Kontakt


Píšou jinde

Odkazy