Anarchistická federace

Píšou jinde : Výzva k akci – proti autoritářské politice v Sasku

Toto je kopie článku uveřejněného na libereds.wordpress.com.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://libereds.wordpress.com/2019/03/21/vyzva-k-akci-proti-autoritarske-politice-v-sasku/

Přinášíme překlad aliance Polizeigesetz stoppen! (Zastavme policejní zákon!) vyzývající všechny občanské organizace i jednotlivce, aby podepsali výzvu odmítající návrh nového policejního zákona v Sasku, který by výrazně omezil demokratická práva a svobody saských občanů i dalších obyvatel širšího německo-česko-polského regionu.

NE novému saskému policejnímu zákonu! #NoPolG

Saská zemská vláda koalice CDU a SPD usiluje prostřednictvím návrhu nového policejního zákona o rozšíření vládních a policejních kompetencí. Tento zákon, který má tradici v autoritativním stylu vládnutí CDU, výrazně umenší demokratická práva a svobody. Stavíme se proti těmto změnám!Odmítáme tento návrh posilující policejní pravomoci a působnost a požadujeme po parlamentu, aby tento zákon za žádných okolností nepřijal.

Kritizujeme následující aspekty těchto zákonů:
1 Rozšíření kamerového sledování včetně rozpoznávání obličejů

Tento zákon umožňuje rozšíření a všeobecné pokrytí veřejných míst elektronickým sledováním. K tomu všemu ještě mají být instalovány skenery identifikující poznávací značky aut v dosahu 30 km od polských a českých hranic. Díky těmto opatřením celá města jako Zittau či Bautzen mohou být pod plným dohledem, který zahrnuje možnost detailního mapování pohybu daného subjektu. Videografie pohraničních oblastí bude zahrnovat videomateriály o jakémkoli občanovi právě jako řidiči a cestujícím.
2 Opatření proti tak zvaným „nebezpečným subjektům“ a jejich kontaktům

Všechny osoby, které by dle uvážení policie v budoucnosti teoreticky mohly spáchat zločin či teroristický útok, budou díky novému policejnímu zákonu v nebezpečí aplikace dodatečných nových opatření. Policie bude schopná vydávat omezení týkající se vašeho místa bydliště a právě tak omezovat a zakazovat kontakty s vybranými osobami. Dlouhotrvající dohledová opatření zahrnující sledování telekomunikačních dat budou právě tak možná. Osoby považované za „podezřelé“ mohou být přinuceny k nošení elektronického náramku jako preventivního opatření. Kdokoli, kdo přijde do kontaktu s „podezřelým“ nebo „nebezpečným subjektem“, se může stát sám subjektem sledování. Nový zákon bude umožňovat policii sledování známých, přátel či rodinných členů „podezřelé“ osoby. Jak ukázala poslední léta, saská policie je naneštěstí velmi spokojená, když výše zmíněná či podobná diskriminační opatření může použít. Několik předchozích vyšetřování proti demokratickým aktivistům či fotbalovým fanouškům, která zahrnovala masívní sledování obviněných a jejich osobních kontaktů, musela být zrušena, když začalo být jasné, že obvinění ze spáchání kriminálního činu nemohou být žádným způsobem ospravedlněna či prokázána. V minulosti se podobné případy vyskytly navzdory faktické potřebě soudního povolení ke sledování.
3 Redefinice konceptu „nebezpečnosti“

Policie je odpovědná za odvrácení veškerých nebezpečí. To, jak je policii dovoleno konat, záleží na typu nebezpečí, se kterým se právě potýká v souvislosti s tím, zda se jedná o konkrétní či abstraktní nebezpečí či riziko. Během posledních let byl koncept toho, co je chápáno jako nebezpečí či bezpečnostní riziko, rozšířen tak, že umožňuje velmi širokou interpretaci těchto pojmů. To policii usnadňuje efektivnější předběžné intervence a opatření. Obvykle pojem „nebezpečí“ není explicitně a vyčerpávajícím způsobem vymezen. To dovoluje policii aplikovat tento pojem i na „abstraktní nebezpečí“ (zatím pouze potenciální nepredikovatelná nebezpečí). Ve spojení s rozšířením toho, kdo a co může být klasifikován jako „nebezpečný subjekt“, pak policie bude schopná zahájit akci dlouho před tím, než konkrétní nebezpečí vůbec mohlo být predikováno. Kritéria, která z pohledu policie definují konkrétní případy „nebezpečnosti“, nebyla policií veřejně formulována, takže se prakticky kdokoli může stát cílem policejní akce.
4 Preventivní sledování telekomunikací

Během předběžných vyšetřování zločinů je již nyní pro policii možné odposlouchávání či nahrávání telefonních hovorů, zpráv, atd. S novým policejním zákonem ovšem bude policii dovoleno odposlouchávání či čtení komunikace i tehdy, pokud má policie jen dojem, že zločin může být někdy v budoucnu spáchán, aniž by zároveň bylo nutné mít konkrétní a přesvědčivé indicie. Tento postup bude možné aplikovat na data typu jméno, datum narození a právě tak na přístupová data a telefonní záznamy.
5 Vyzbrojování a militarizace policie

Speciálním policejním jednotkám jako SEK („Spezialeinsatzkommando“) bude dovoleno používání ručních granátů a automatických zbraní. Jako již policejní transportéry Survivor R byly vybaveny kulometným držákem, policejní militarizace se v tomto duchu stává stále více zřejmou. A co více, speciální policejní jednotky jako SEK byly opakovaně použity k monitorování veřejných demonstrací. Tyto skutečnosti již více nemohou být chápány jako ospravedlnitelné, přičemž se zjevně rozmazávají hranice mezi policií a armádou. Brání se tak občanským protestům a veřejnost je takovou silovou sebeprezentací policie zastrašována. To jsme již mohli zažít během protestů ve Wurzenu v září 2017. Pořádková policie se militarizuje právě tak. Tato nová „policejní agentura“, jak se nyní nazývá Oddělení veřejného pořádku, již nyní obdržela speciální povolení: jako přídavek k možnosti legitimování osob je jim nyní povoleno užití síly a bude jim povoleno užívání obušků, slzného plynu nebo pepřového spreje.
6 Oslabení ochrany profesního tajemství

Lidé, kteří jsou ze zákona o profesním tajemství chráněni – jako jsou lékaři, psychologové, žurnalisté … – budou mít méně práv v souvislosti s novým policejním zákonem. S tímto novým zákonem lidé, kteří si nárokují profesní tajemství, mohou být cílem sledování, aniž by byli informováni dávno před tím, než byl jakýkoli kriminální čin spáchán. V minulosti byla saská policie známá tím, že ignorovala principy profesního tajemství.
Zastavme směřování k autoritářskému režimu – požadujme demokracii a svobodu pro Sasko!

Nové policejní zákony omezí naše základní práva a mohou cílit na nás všechny. Stačí, abyste byli ve špatný čas na špatném místě, a stanete se policejním cílem. Nicméně některé skupiny budou omezovány na prvním místě a tvrdším způsobem: a to skupiny, které již dříve byly policií sledovány. Expanze elektronického špehování kombinovaná s inteligentním videosledováním a preventivními opatřeními proti určitým skupinám obyvatel učiní rasové rozdělení jednodušší. Lidé bez domova, psychicky nemocní, političtí aktivisté, drogově závislí, stávkující, fotbaloví fanoušci a mnoho dalších skupin bude pronásledováno ještě více než doposud. Nové právní termíny, které nejsou jasně definovány a mohou být policií libovolně interpretovány, zvyšují další rizika pronásledování.

Rok 2017 byl rokem nejnižší kriminality za posledních 25 let. Nicméně nové policejní zákony byly v mnoha německých spolkových zemích schváleny velmi rychle, čímž posunují zemi více a více směrem k policejnímu státu. Spolkové vlády vyjádřily vágní obavy z terorismu nebo z obecných nebezpečí zvýšení kriminality, aby mohly všeobecně rozšířit zákony o sledování občanů. Jiné důležité problémy jako nedostatek učitelů a zdravotních sester, dostupné nájmy ve velkých městech, zanedbaná infrastruktura ve venkovských oblastech stejně jako vzrůstající sociální nerovnosti ve společnosti, zůstávají po léta neřešeny. Ale pokud dojde na rasové útoky a akce nacistů, policie a saské ministerstvo vnitra naprosto pravidelně selhává ve svých funkcích. Organizace veřejného sektoru byly ponechány v osamocení, aby si poradily s těmito problémy, zatímco spolkové vlády chlácholí pravicové voliče rétorikou zákona a pořádku.

Prostřednictvím nových policejních zákonů se saská spolková vláda, podobně jako ostatní spolkové vlády a federální ministerstvo vnitra pod vedením CSU, snaží zapsat do povědomí a demonstrovat svoji schopnost jednat. Toto dláždí cestu autoritářskému policejně-slídilskému státu! Lidé, kteří jsou pod neustálým dohledem, už nejsou svobodní a mění tak své základní způsoby jednání.

Bojujeme za svobodu bez sledování. V Sasku potřebujeme odlišný styl politiky, stejně jako demokratická opatření kontrolující policii! Chceme spravedlivou společnost a sociálně ohleduplné odpovědi na problémy, kterým aktuálně čelíme, namísto autoritářského bezpečnostního aparátu!

Z anglického originálu zveřejněného na webu Polizeigesetz stoppen! přeložil kolektiv Libereds.

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

FoodNotBombs Vegan Fest

21. 9. 2019, Praha

Festival veganského jídla s doprovodným programem na plácku venku před cross][club v Holešovicích. Vstup zdarma. …(více)

Benefice pro Kliniku - Adacta, Rozpor a další

27. 9. 2019, Brno

Zveme každýho na benefiční festival pro squat Klinika v pátek 27.9. do brněnského Yacht clubu! Pro Kliniku zahraje devět kapel v rytmu hardcore punku, crustu, antifašistického black metalu a grindcore! Veškerý výtěžek z koncertu poputuje pro Kliniku. …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)