Anarchistická federace

Zločin volebního podvodu

Celý text historického letáku, na který odkazujeme v posledním čísle nástěnných novin A3.

...

V této sezonní době volebních podvodů se znamenitě daří všem, kdo na politickém žebříčku podrobili svému vlivu větší či menší masu lidu. Všude je krmen lid volebním humbukem a kdekdo se vtírá za spasitele lidstva! A první obětí těchto volebních odskoků jsou zločinci sami, tedy suverénní lid, jemuž věnuji tyto řádky.

Ovšem, lide, nejsi si vědom svých zločinů. Ty volíš a nevidíš, že se sám podvádíš a sám sobě upadáš za oběť. Což jsi nepoznal z nabytých zkušeností, že zástupci a vetřelci, jaké sám i vyhledáváš a kteří se v každém případě vydávají za tvé zastánce, jsou lháři a dobře vědí, že i kdyby chtěli, jsou neschopni něco dobrého pro tebe učinit?

A ty to víš, a přece naříkáš a volíš dále. Vždyť vládci a zástupci vždy pracují a budou pracovat ve svůj vlastní prospěch a v zájmu těch, kdo jim pomáhají k výsluní blaha. Správně posuzuje zákonodárství známý myslitel Lev Tolstoj ve svém přípise chicagskému dělnictvu, kde pojednává o průmyslových krizích a dělnickém zastoupení v zákonodárných sborech; praví mezi jiným: „Vše to není nic jiného než přenášení zákonnosti – připravování nového, až dosud neznámého způsobu otroctví. Je tedy pochopitelné, že příčina otroctví nespočívá v tom či onom zákonu, ale ve skutečnosti, že zákonodárství vůbec existuje; že jsou lidé mající moc množit a uplatňovat zákony k svému prospěchu, a tak dlouho, dokud lid touto mocí vládne, bude otroctví.“

A může to být jinak?

Ovládaní jsou poddanými, tedy nižšími, slabšími, vykořisťovanými, nebo jste někdy viděli opak?

Tak dlouho, dokud dělný lid nepochopí nutnost sám organizovat výrobu, spotřebu a upravení způsobu života, tak dlouho, dokud se bázlivě podrobuje autoritě, vládcům a vůdcům, podporuje je a považuje je za nutné, budou poslanci jako vykořisťovatelé žít z tvojí práce a hlouposti.

Naříkáš a běduješ na vše! Nejsi ale sám příčinou všeho zla, jakým trpíš a které zaviňuješ svojí netečností a spoléháním se, že někdo učiní to, co bys měl provést sám?

Žaluješ na svoji policejní ochranu, vojsko, kasárna, soudy, věznice, veřejné správy, ministerstva a zákony, poslance, vlády, bankéře a zaměstnavatele, na mzdy a daně, drahotu životních potřeb a spoustu jiných společenských neřestí a nespravedlností.

Stále si jen stěžuješ, ale nesnažíš se přispět ke změně, ba přímo zvěčňuješ stav, ve kterém zmíráme. Občas pozvedáš svoji šíji a hrozíš revoltou, končíš ale nastolením nových vůdců a vládců.

Proč se necháš takto ovládat, okrádat a otročit? Jsi přece výrobcem všeho, ořeš, seješ, stavíš, předeš, kováš, krmíš a šatíš svoje utlačovatele, proč tedy nepomýšlíš na to ukojit SVŮJ hlad, proč chodíš rozedrán a bydlíš v klecích v těsných ulicích? Ano, proč vlastně TY jsi bez obuvi, přístřeší, ba i vlasti? Proč nejsi svým pánem; proč poslušně ohýbáš svůj hřbet a sloužíš jiným? Jak je možné, že jsi tak podroben a zotročen? Vždyť jsi tvůrcem všeho a nevlastníš nic. Vše pochází z tebe a ty jsi ničím! Ba ne, my se mýlíme. Ty jsi občanem, voličem, uznávajícím zákon a autoritu; ty svým hlasem posvěcuješ celou tu mizérii a poddajnost!

Tys dobrovolným a poslušným sluhou, věrným poddaným lízajícím krví ztřísněné důtky u nohou svého pána. Tys policistou, špiclem a žalářníkem; tys věrným vojínem a poslušně platíš daně. Jsi věrným úředníkem a obětavým sluhou, ba tys svým vrahem. Proč si tedy stěžuješ a žaluješ na svůj osud?

My, jako volní lidé, zbaveni těchto předsudků, jako anarchisté, nenáviděli bychom tě z hloubi svých duší, kdybychom nebyli přesvědčeni, že jsi klamán, a kdyby tě neomlouvala nevědomost a slepá upřímnost.

Nenáviděli bychom tě, jako nenávidíme vládní a jiné tyrany, do jejichž rukou ty vkládáš svůj život a které ty sám volíš, podporuješ, živíš a chráníš ostřím bajonetu, chráníš a oslavuješ brutálním násilím a uzákoňuješ svým hlasem a jsi hrdý na to, že svého trapiče sám sobě volíš a tak se dobrovolně vzdáváš svých lidských práv. – Ano, ty, lide, jsi hanebně podváděn. Politické řeči chválí tvoji vyspělost a tobě to lichotí. Buď tedy spokojen se svým osudem, počkej, až budeš zastřelen v příští stávce nebo masakrován na hranicích státu pod krvavým stínem své národní vlajky.

Je i možné, že jsi hrdý na svoji hloupost; tvoje útrapy snášíš spokojeně a domníváš se ještě, že celé to otroctví je snesitelnější a bezpečnější než pohrdání zákony a zbavení se všech těch trampot a ponížení. A tak před svobodou dáváš přednost této mizérii. Tvoje obava před krásou svobody, široké a neomezené – o které sám nemáš ani zdání –, strach před individuálním a společenským životem bez zákonných předpisů tě sleduje jako stín, a proto jsi tím spíš spokojen se zetlelým doupětem a vězením. A ještě dlouho se snad budeš svíjet v prachu a porobenství jako červ bez odvahy povznést se. Jsi opojen svojí suverénní vrchností, zaslepen sliby kandidátů a „svých úředníků“ a vůdců, kteří ti vše slíbí, aby tě již zítra podvedli a zradili, a ty jsi na ně hrdý a jako jindy i letos při hudbě a ohňostrojích budeš výskat radostí nad vítězstvím té či oné vládní politické strany. A proto snad ani nezasluhuješ lepší osud, neboť si nejsi vědom své hodnoty a mužné nezávislosti, snad nejsi schopen ani hoden úplné svobody.

Tak jen volte! Naplňte urny hlasovacím papírem. My máme úplnou důvěru ve vaše kandidáty. Oddejte se úplně svým pánům.

Ale přestaňte již jednou s fňukáním a naříkáním. Mějte alespoň tolik odvahy a uznejte, že jste spoluvinni na svém utrpení. Snad po dlouhých a trpkých zkušenostech uznáte, že ti, které svými pochopy po vězeních smýkáte jedině proto, že chtějí žít volně a svobodně ve společnosti rovných, a které vy dnes považujete za blázny, poněvadž se osvobodili od vládychtivosti i božského a vládního bludu, a kteří za své ideály všechen svůj čas, klid, i životy obětují – měli pravdu.

Skupina Bezvládí, New York

 

Citace z letáku byly použity v letošním zářijovém čísle anarchistického měsíčníku A3.


Píšou jinde

Podporujeme